O

Solo - - DU DU DU -

kej, Beyon­cé är sjukt be­gå­vad och det krävs ett visst mått av ta­lang och tur för att bli Qu­een B. Men hon vo­re ingen­ting om hon in­te job­ba­de hårt – och, fram­förallt, stra­te­giskt. or­sa­ken till att vis­sa hin­ner så myc­ket mer än and­ra, är att de har fat­tat det här med tid. Folk som lyc­kats är grymt duk­ti­ga på att pri­o­ri­te­ra rätt och job­ba smart. De ser vad som är vik­tigt och äg­nar sig åt det och ingen­ting an­nat. För det är in­te ti­den som bris­ter, me­nar ef­fek­ti­vi­tets­kon­sul­ten pet­ra Brask.

– Al­la har 24 tim­mar på ett dygn, det är det mest de­mo­kra­tis­ka vi har. Det är va­len, vad du stop­par in i din tid, som är av­gö­ran­de.

Pet­ra har ut­bil­dat FN­le­da­re i tidsef­fek­ti­vi­se­ring och me­nar att per­so­ner på top­pen har en ge­men­sam in­ställ­ning till tid.

– Fram­gångs­ri­ka per­so­ner vär­de­rar tid hög­re än peng­ar, för den tim­me du just har spen­de­rat får du in­te till­ba­ka. tid är den mest vär­de­ful­la re­surs vi har, för­kla­rar hon.

vårt för­hål­lan­de till tid är dock kom­pli­ce­rat. vi är tidsop­ti­mis­ter el­ler tidspes­si­mis­ter, säl­lan tids­re­a­lis­ter. Dess­utom hål­ler de fles­ta av oss på med fle­ra oli­ka sa­ker sam­ti­digt.

– Hjär­nan har be­hov att ve­ta vil­ken zon du be­fin­ner dig i; är du i ar­bets­zo­nen el­ler fri­tids­zo­nen? De fles­ta är i grå­zo­nen som le­der till en käns­la av att in­te räc­ka till. vi skic­kar mejl när vi la­gar mat och är upp­slu­ka­de av so­ci­a­la me­di­er sam­ti­digt som vi är på mid­dag med vän­ner, sä­ger Pet­ra.

Hon me­nar att ju bätt­re du blir på att pla­ne­ra in sa­ker och bör­ja upp­skat­ta hur lång tid sa­ker och ting tar, desto mer ef­fek­tiv blir du. Men det hand­lar ock­så om vad du fyl­ler din tid med.

Fö­re­ta­get Now­sour­ching har sam­man­ställt en lis­ta på ge­men­sam­ma egen­ska­per

och kva­li­te­ter hos per­so­ner med en lön på över 160 000 dol­lar per år. Här är någ­ra av de ge­men­sam­ma va­nor

man fann.

• De går upp minst tre tim­mar in­nan job­bet (för att äg­na sig åt ex­em­pel­vis mo­tion el­ler

me­di­ta­tion). • Äg­nar sig åt mi­ni­malt med tv-tit­tan­de (max en tim­me per dag, i prin­cip ald­rig re­a­li­ty-tv). • Lä­ser myc­ket, fram­förallt lä­ran­de

litteratur. • Pri­o­ri­te­rar sin häl­sa. • Upp­rät­tar en to do-lis­ta och hål­ler

sig till den. • Nät­ver­kar gär­na, minst fem tim­mar i

vec­kan. • Tar tyd­li­ga pa­u­ser (minst en tim­mes lunch) för att lad­da

bat­te­ri­er­na. • Har en men­tor el­ler lä­ra­re som in­spi­ra­tions­käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.