Kör 5:2sti­len

Solo - - DU DU DU -

Ba­lans mel­lan fritid, ar­be­te och sömn är vik­tigt. tänk en­ligt

5:2 di­e­ten: Fem da­gars ar­be­te krä­ver två da­gars vi­la. Av­sätt re­gel­bun­det tid för åter­hämt­ning, så att du räc­ker och hål­ler länge. ta med dig ener­gin till­ba­ka

till job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.