Jag hop­pas på en som­mar­plå­ga

Solo - - DU DU DU - AV KA­tA­ri­nA Mu­hr

Han blev upp­täckt på Youtu­be och nu har han pre­cis släppt sin förs­ta sing­el. Vi träf­fa­de Ja­kob Karl­berg för att snac­ka ute­kväl­lar,

mat-tv och sms.

När bör­ja­de du spe­la in co­vers på Youtu­be? – Det var på gym­na­si­et. Jag tror den förs­ta var en Mads Lang­er- låt, en dansk ar­tist, och så bad jag en kom­pis fil­ma. Sen gjor­de jag en Avicii- co­ver som tog fart och fick gans­ka många vis­ning­ar. Det var fak­tiskt så det här hän­de. So­ny (skiv­bo­la­get, red. anm) ha­de sett en co­ver och ring­de mig. Vad sjukt att de ba­ra ring­de!

– Ja, det var en Jus­tin Bie­ber- sig­ning. Så jag har myc­ket att tac­ka för den här Youtu­be-gre­jen. Vad gör du helst en le­dig dag?

– Sit­ter hem­ma med gi­tar­ren, kol­lar nå­got mat­lag­nings­pro­gram. Mat-tv allt­så?

– Jag gil­lar de som går på fyran, ”Sveriges mäs­terkock” och så­där. Men jag kan in­te la­ga mat och har in­te ens ett kök. Jag har ba­ra en micro så jag vär­mer en frys­rätt och sit­ter och kol­lar på mat-tv. Be­rät­ta nå­got om dig själv som in­te så många vet!

– Jag gil­lar trol­le­ri, allt­så ma­gi och sånt. Jag har all­tid gil­lat par­ty­trick, typ jong­le­rat och hål­lit på med kort­t­ricks. Är du en så­dan som har kort­lek med dig när du är ute?

– Nej, jag bru­kar hål­la på med ring­ar och mynt. Står du på stan och trol­lar då el­ler?

– Nej, jag är ing­en stre­et ma­gi­ci­an. Det är mer ett snabbt trick. Jag är ing­en troll­karl så, jag tyc­ker ba­ra att det är ro­ligt. Vil­ka är di­na tre se­nas­te sms?

– ”Det är grymt!” från To­ve om att jag hit­ta­de dig. ”Fett! Lå­ter bra. Har du den el­ler? You got­ta snap that bit­ch”, från en kom­pis. Allt­så snapchat­ta en låt, in­te nå­got an­nat. Sen ”Grat­tis man­nen :D”, för att jag sig­na­de med Universal som låt­skri­va­re igår. Oj, du är on a roll!

– Ja, det är sjukt vad det vänt det här året. Vad kän­ner du in­för att bli en som­mar­plå­ga då, hop­pas du på det?

– Ja, men det hop­pas jag på. Det känns som en gam­mal barn­doms­dröm att få en som­mar­hit. Ju mer den spe­las desto bätt­re. Al­la kom­mer in­te gil­la den än­då och det fat­tar jag, så jag hop­pas lätt på en som­mar­plå­ga. Det är dem man minns så det skul­le bli kul om det blir en klas­si­ker.

Det var en Jus­tin Bie­ber­sig­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.