M

Solo - - DOKUMENT -

ed ru­bri­ken ”Call me Cait­lyn” pryd­de Cait­lyn Jen­ner, ti­di­ga­re Bru­ce, va­ni­ty fairs ju­li­om­slag. Sex­barns­pap­pan och OS-guld­me­dal­jö­ren som för den yng­re ge­ne­ra­tio­nen främst bli­vit känd ge­nom re­a­li­ty­se­ri­en ”Kee­ping up with the Kar­dashi­ans” hyl­las för sitt be­slut att trä­da fram som kvin­na. På fy­ra tim­mar gick Cait­lyn Jen­ner från noll till en mil­jon föl­ja­re på Twit­ter, ett svårsla­get re­kord. Trans­per­so­ner värl­den över har in­spi­re­rats av hen­ne och pos­tar bil­der av sig själ­va un­der hash­tag­gen #my­va­ni­ty­fair­co­ver.

Det känns in­te som en slump att Cait­lyn val­de att be­rät­ta om sitt sanna jag just i år. Ti­me ma­ga­zi­ne ut­nämn­de fak­tiskt 2015 till ”the trans­gen­der tip­ping point” i för­ra årets ju­ni­num­mer med den trans­sex­u­el­la skå­de­spe­la­ren La­ver­ne Cox på om­sla­get. Tv-se­ri­en ”Trans­pa­rent”, om en pap­pa som kom­mer ut som kvin­na, ha­de pre­miär för­ra året och har, pre­cis som ”Orange is the new black” där La­ver­ne Cox med­ver­kar, pri­sats. 2014 var även året då Con­chita Wurst kam­ma­de hem vins­ten i Eu­ro­vi­sion fes­ti­va­len, i loc­kar, smink – och skägg.

Och i mo­de­värl­den har trans­sex­u­el­la mo­del­ler ett rik­tigt mo­ment. Au­stra­lis­ka an­dre­ja Pe­jic kom ut som transkvin­na ef­ter en kar­riär som man­lig mo­dell. Topp­mo­del­len Lea t, som föd­des som poj­ke, har prytt om­slag och kam­pan­jer för pre­stige­fyll­da tid­ning­ar och mo­de­hus som El­le och Gi­venchy. Här i Sve­ri­ge har det ock­så hänt gre­jer. För två år se­dan, 2013, togs ste­ri­li­se­rings­kra­vet bort för per­so­ner som ge­nom­gått en köns­kor­ri­ge­ring. Skå­de­spe­la­ren Sa­ga Bec­ker vann en Guld­bag­ge i år för bäs­ta kvinn­li­ga hu­vud­roll, vil­ket gör hen­ne till den förs­ta trans­per­so­nen nå­gon­sin att vin­na en Guld­bag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.