Gör slut!

Solo - - SEX KÄRLEK -

– Det är dags att gö­ra slut med nor­mer som hål­ler oss till­ba­ka. Det be­ty­der att vi ska gö­ra slut med ho­mo-,bi-, trans­fo­bin och he­te­ro­nor­men. Vi ska till­sam­mans vå­ga va­ra oss själ­va, sä­ger Sand­ra Eh­ne, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en

Stock­holm Pri­de. – Att gö­ra slut med det som hål­ler oss till­ba­ka är en fort­sätt­ning på kam­pen för att bli sedd för den man är och gör att vi till­sam­mans kan bli star­ka­re. Det räc­ker in­te att HB­TQ-per­so­ner får gif­ta sig, kam­pen förs nu vi­da­re, i var­da­gen,

fort­sät­ter Sand­ra Eh­ne.

Du bom­bas dag­li­gen av lyck­li­ga pars in­sta­bil­der och ibland känns det som om allt går ut på att träf­fa nå­gon. Men fak­tum är att sing­lar­na blir allt fler, och in­te ba­ra i Sve­ri­ge. I en ame­ri­kansk

un­der­sök­ning från 2014 vi­sa­de det sig att he­la 64% av al­la ame­ri­kans­ka tju­go-nån­ting är sing­lar, en siff­ra som ökat re­jält på se­na­re år. SO­LO fun­de­rar på hur fram­ti­dens re­la­tio­ner kom­mer

se ut. Är bröl­lop, man och barn li­ka van­ligt om 100 år?

Te­mat på årets Pri­de­fes­ti­val är ”Gör slut”.

Sand­ra Eh­ne är ord­fö­ran­de i Stock­holm Pri­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.