Det finns hOpp!

Solo - - SEX KÄRLEK -

Även om Kristi­na och Mat­ti­as in­te kun­de lö­sa si­na pro­blem finns det hopp om att få en fram- och till­ba­ka­re­la­tion att fun­ge­ra. Jus­tin Tim­berla­ke och Jes­si­ca Bi­el har bru­tit upp fle­ra gång­er ef­ter Jus­tins på­ståd­da otro­hets­af­fä­rer. Nu är de gif­ta och i april i år föd­de Jes­si­ca pa­rets förs­ta barn. Tid från varand­ra kan ibland re­pa­re­ra ska­dor. Att va­ra upp­märk­sam på hur man själv fun­ge­rar är vik­tigt för att lö­sa pro­ble­men man har med sin part­ner, me­nar Lai­la Dahl.

– Om man bru­kar brå­ka och skri­ka och kom­ma med tom­ma hot så ska man fun­de­ra ige­nom vad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.