1 6 10 15 2 7 11 16 3 12 4 8 17 13 5 9 14 18

Solo - - SEX KÄRLEK -

ta ett varmt bad in­nan det är dags för sex, en varm dusch fun­kar ock­så. vär­me ökar blod­flö­det till ditt un­der­liv, vil­ket en­ligt sex­ex­per­ter le­der till att di­na ned­re de­lar blir

käns­li­ga­re och vå­ta­re. Läs en sex­ig bok el­ler no­vell till­sam­mans. Sex­skild­ring­ar i text kan va­ra ex­tremt upp­het­san­de, tack va­re att de sät­ter fart på era fan­ta­si­er. Me­dan en film läm­nar mind­re ut­rym­me åt just fan­ta­si­er så bju­der en text in till eg­na

bil­der och det blir lätt att över­sät­ta hand­ling­en till dig och din part­ner och se er i

de oli­ka si­tu­a­tio­ner­na. okej, vi vet in­te om det här fun­kar. Men saff­ran, vars in­ten­si­va smak fri­görs när den värms upp, har i tu­sen­tals år an­setts va­ra en ma­gisk sexdryck som får fan­ta­si­er­na och sex­lus­ten att flö­da. Så, om du är su­gen – pro­va ett glas varm mjölk och till­sätt en ny­pa saff­ran. om du är mer av den cy­nis­ka ty­pen som tyc­ker det här är bulls

hit: ta ett glas rött istäl­let. Un­der ägg­loss­ning­en, om­kring 14 da­gar från förs­ta da­gen på din för­ra mens, ökar din sex­lust och kli­to­ris blir ex­tremt käns­lig. Det är ock­så nu din sex­lust

är som högst, tack va­re höga ni­vå­er av testos­te­ron

och östro­gen. or­gas­mer­na un­der den här ti­den i menscy­keln kom­mer lät­ta­re än van­ligt. De sägs ock­så va­ra mer in­ten­si­va. Mul­tip­la or­gas­mer är mest san­no­li­ka

att dy­ka upp nu. tes­ta det här: I en trap­pa. Bak­i­från. ovän­tat hett och trapp­ste­gen jäm­nar ut even

tu­ell längd­skill­nad. Öka di­na or­gasmchan­ser med den så kal­la­de co­i­tal align­ment-me­to­den som ock­så kal­las ”värl­dens bäs­ta sex­ställ­ning”. Det går ut på att din kli­to­ris ska sti­mu­le­ras av hans pe­nis, sam­ti­digt som ni har sex med varand­ra. Det är en­kelt. Din part­ner lig­ger ovan­på dig i mis­sio­nä­ren, med sitt bäc­ken direkt mot ditt. Du sling­rar di­na ben runt hans lår me­dan han är in­ne i dig och du rör dig upp och ner och fram och

till­ba­ka så din kli­to­ris får kon­takt med hans pe­nis­rot och bäc­ken. Pe­netra­tion och kli­to­ris­sti­mu­lans i ett – sam­ti­digt som ni kan se varand­ra i ögo­nen. Hit­ta ryt­men och håll er till den

tills det går för dig. När ni har sex hand­lar myc­ket om vinklar, hur hans pe­nis kom­mer in i dig (el­ler, na­tur­ligt­vis lek­sak el­ler vad ni an­vän­der). Pro­va att

pla­ce­ra en kud­de un­der din länd­rygg så 8 di­na höf­ter kom­mer upp li­te. Där har du den per­fek­ta po­si­tio­nen och vin­keln för sex i mis­sio­nä­ren, en­ligt många sex­ex­per­ter. När di­na höf­ter kom­mer upp i en li­te hög­re ni­vå kan det bli än­nu skö­na­re. I den här ställ­ning­en kan din part­ner ock­så nå

din G-punkt. Din sex­part­ner vill ha dig pre­cis som du är. Så – slapp­na av, släpp loss, var dig själv! om du är su­gen på att ini­ti­e­ra li­te dir­ty talk men in­te tes­tat el­ler om du vill få igång din part­ner, bör­ja light ge­nom att ge hen kom­pli­mang­er. typ ”Du är så skön” och så vi­da­re. Kom ihåg att en kom­pli­mang får din part­ners själv­käns­la att växa

= bätt­re sex för dig.

Kanske in­te di­na Stan smit­hs, ut­an di­na sex­i­gas­te fav­voskor. En ovän­tad tur­non för många. Extra tips: om ni vill att pe­netra­tio­nen ska bli så djup som möj­ligt, sträck upp di­na ben så di­na anklar ham­nar bakom hans ax­lar. Att dra upp di­na knän max­i­malt har sam­ma ef­fekt. Frå­ga. Även om det vi­sar sig att du in­te vill för­verk­li­ga dem är det ett in­tres­sant sam­tal­säm­ne som hjäl­per till att byg­ga upp den där in­ti­ma stäm­ning­en som är

så sex­ig. När tid­ning­en Gla­mour frå­ga­de si­na lä­sa­re så sva­ra­de 39% av tje­jer­na att de gil­lar att ona­ne­ra när de­ras part­ner ser på. Gör pre­cis som du gör när du är en­sam. Det här är ett bra sätt att vi­sa vad du gil­lar, och en stor turn-on att få tit­ta

på. Win-win. vad gil­lar du? vad gil­lar du in­te? Be­rät­ta för din part­ner el­ler vänd på det och frå­ga vad hen gil­lar, för att få igång

sam­ta­let. om han är stor el­ler om du in­te vill att han ska kom­ma in så djupt, som till ex­em­pel i bör­jan av sam­la­get, är från si­dan en op­ti­mal ställ­ning. Per­fekt som upp­värm­ning el­ler när ni vill ha li­te chil­lat sön­dags­sex med mi­ni­mal

an­sträng­ning. Ett stort plus för att din part­ner el­ler du kan sme­ka din kli­to­ris

me­dan ni lig­ger.

viss­te du att di­na or­gas­mer blir än­nu mer in­ten­si­va om ni drar ut på det li­te? Pro­va att ha sex så länge

ni kan, ut­an att kom­ma. Håll er på grän­sen, när det är som all­ra skö­nast och känn hur njut­ning­en ba­ra väx­er. Av­bryt om ni in­te kan hål­la er och fort­sätt för­sik­tigt tills det ba­ra in­te

går läng­re. När ni har sex i rid­ställ­ning­en, tes­ta att vän­da ryg­gen till och ri­da ho­nom ”bak­i­från” för en ny käns­la. Ett plus med den här ställ­ning­en är att fram­si­dan av va­gi­nan sti­mu­le­ras, och det är där G-punk­ten sit­ter. Din part­ner kom­mer

äls­ka ut­sik­ten över din rygg och rum­pa och han

kan lätt kom­ma åt att sme­ka kli­to­ris me­dan du be­stäm­mer takt, tem­po

och djup.

Köp en väl­dof­tan­de ol­ja och mas­se­ra varand­ra med den. Skön be­rö­ring sät­ter fart på sex- och fe­el­good­hor­mo­net ox­y­to­cin, vil­ket ökar di­na testos­te­ron­ni­vå­er och gör dig sex­su­gen. Bör­ja som en helt van­lig mas­sage, din part­ner ska lig­ga med ryg­gen upp­åt me­dan du bör­jar med ax­lar och rygg. Ef­ter någ­ra mi­nu­ter fort­sät­ter du med li­te käns­li­ga­re de­lar, som svan­ken och rum­pan för att se­dan lå­ta hen vän­da på sig så du kan fort­sät­ta med fram­si­dan av krop­pen.

Här bru­kar det va­ra rätt svårt att hål­la er till en van­lig mas­sage… värl­dens bäs­ta

för­spel!

När din part­ner ut­för oral­sex, be hen an­vän­da fing­rar­na ock­så. Dub­belt så skönt om ett fing­er el­ler två får tränga in me­dan du blir slic­kad. En­ligt or­gasm­tip­sen på si­dan 73 är det dess­utom på det här sät­tet de fles­ta tje­jer har all­ra lät­tast

att få or­gasm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.