Hur myc­ket pro­te­in be­Hö­ver du?

Solo - - FITNESS - Kim Wad­ström

Forsk­ning vi­sar att det är vik­tigt att få i sig bå­de kol­hyd­ra­ter och pro­te­in in­om en halv­tim­me ef­ter ett trä­nings­pass. Det är där­för pro­tein­till­skot­ten har bli­vit po­pu­lä­ra bland mo­tions­id­rot­ta­re. Det är prak­tiskt att blan­da pul­ver och vat­ten i stäl­let för att ta med sig en yog­hurt el­ler ett ägg till trä­ning­en. Kol­hyd­ra­ter­na be­hövs för att fyl­la på vå­ra gly­ko­gen­de­på­er och pro­te­i­net för att kick­star­ta den så kal­la­de pro­te­in­syn­te­sen. Det är den anabo­la pro­cess som byg­ger upp musk­ler­na ef­ter trä­ning­en som har bru­tit ner dem. För att ve­ta om du be­hö­ver extra pro­te­in be­hö­ver du ta re­da på hur myc­ket du äter un­der en dag. En­ligt nor­dis­ka nä­rings­re­kom­men­da­tio­ner be­hö­ver en tjej på 60 ki­lo 50 gram pro­te­in dag­li­gen. Det mot­sva­rar ett kyck­ling­bröst och ett kokt ägg.

Om sam­ma tjej trä­nar tre till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.