Tip­sen som säk­rar din yr­kes­fram­tid

Solo - - DU DU DU! -

Ju hår­da­re kon­kur­rens, desto mer an­ge­lä­get blir det att in­te sål­las bort för att du sak­nar ut­bild­ning. Se till att ha en bra grund att stå på. Det är dess­utom en ro­lig upp­le­vel­se att plug­ga och du träf­far vän­ner för li­vet.

#2 HEJ IDÉSPRU­TA

om du är en per­son som kon­stant kom­mer på nya idéer är det ba­ra att gra­tu­le­ra. Att va­ra in­no­va­tiv och tän­ka kre­a­tivt hör de­fi­ni­tivt till fram­ti­den ef­tersom fler låg­lö­neyr­ken som in­te krä­ver nå­gon vi­da­re tan­ke­kraft, kom­mer att er­sät­tas av ma­ski­ner.

#3 BLI EN HAC­KER

Ka­na­li­se­ra din in­re Lis­beth Sa­lan­der och bli en rik­tig da­ta­hac­ker. Se åt­minsto­ne till att du har grund­läg­gan­de koll på kod­ning och pro­gram­me­ring, som HTML, CSS och ja­va­script. Det finns mäng­der av on­li­ne­kur­ser och tu­to­ri­als, ba­ra att goog­la!

#4 NÄT­VER­KA

Sto­ra kon­takt­nät och att ”va­ra bra med män­ni­skor” blir mer ef­ter­frå­gat. En so­ci­alt kom­pe­tent per­son som kan job­ba med oli­ka ty­per av per­so­ner kom­mer va­ra at­trak­tiv på fram­ti­dens ar­bets­mark­nad.

#5 LÖS PRO­BLEM

Män­ni­skor som ser lös­ning­ar som spa­rar peng­ar el­ler ef­fek­ti­vi­se­rar kom­mer att va­ra hett ef­ter­trak­ta­de. All slags pro­blem­lös­ning som en da­tor in­te kan gö­ra, är hel­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.