And­ra hor­mon­fria pre­ven­tiv­me­del

(När kom­mer egent­li­gen en pme­tod för kil­lar?)

Solo - - SEX KÄRLEK -

KON­DOM

Skyd­dar bå­de mot gra­vi­di­tet och köns­sjuk­do­mar. Lät­till­gäng­li­ga och enk­la att an­vän­da.

P-DA­TOR

Med en p-da­tor kol­lar du var­je dag din kropps­tem­pe­ra­tur för att se när du har ägg­loss­ning. På så vis vet du när du risk­te­rar att bli gra­vid och in­te. Det finns även fer­ti­li­tets­ap­par (till ex­em­pel Na­tu­ral cycles)som fun­ge­rar på sam­ma sätt.

PESSAR

Ett pessar är en li­ten ku­pa av si­li­kon som du pla­ce­rar i sli­dan över liv­mo­der­tap­pen. Där­med för­hind­ras sper­mi­er från att ta sig in i liv­mo­dern. Pessar ska an­vän­das till­sam­mans med sper­mi­e­dö­dan­de me­del.

KOP­PAR­SPI­RAL

Kop­par­spi­ra­len är in­te stör­re än någ­ra cen­ti­me­ter och pla­ce­ras i liv­mo­dern. Den be­står av en t-for­mad spo­le av plast med koppar­tråd lin­dad runt skaf­tet. Kop­par­spi­ra­len gör sper­mi­er­na mind­re rör­li­ga och bå­de ägg och sper­mi­er blir funk­tions­o­dug­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.