GRA­VID UT­AN ATT LIG­GA

Tack va­re me­di­cinsk tek­no­lo­gi be­hö­ver du in­te läng­re le­va i ett he­te­ro­sex­u­ellt för­hål­lan­de, va­ra un­der 40 el­ler ha en part­ner för att få barn. Du be­hö­ver in­te ens lig­ga.

Solo - - SEX KÄRLEK -

He­te­ro­sex­u­el­la tje­jer som är oskul­der, men som läng­tar ef­ter barn, är en grupp som du kanske in­te kän­de till. Men de finns, och de kan na­tur­ligt­vis ock­så bli gra­vi­da, tack va­re IVF. Ma­ha Ra­gu­nath, me­di­cinsk chef på en brit­tisk fer­ti­li­tets­kli­nik, be­rät­tar för nät­ma­ga­si­net Mic att de hjälpt sing­el­kvin­nor som in­te haft sex med nå­gon att få barn.

– En ha­de till ex­em­pel va­rit upp­ta­gen med sin kar­riär. Jag tror in­te de här tje­jer­na gett sig själ­va möj­lig­he­ten att upp­täc­ka sin sex­u­a­li­tet. De var väl­ba­lan­se­ra­de och väl för­be­red­da men­talt, sä­ger hon till ABC News.

En an­nan grupp som in­te har sex, men som kan få hjälp av IVF är kvin­nor med fy­sis­ka be­gräns­ning­ar, el­ler kvin­nor som har trau­ma­tis­ka upp­le­vel­ser i ba­ga­get, som hind­rar dem från att vil­ja ha sex. När ny­he­ten om oskuldsmam­mor lyf­tes i brit­tisk me­dia lät Twit­ter-re­ak­tio­ner­na in­te vän­ta på sig. ”Kons­tigt” var en åter­kom­man­de re­ak­tion. Men om du fun­de­rar li­te, är det verk­li­gen så kons­tigt? Nej, na­tur­ligt­vis in­te. Be­vi­sen för att barn som väx­er upp ut­an­för den tra­di­tio­nel­la Svens­son­mal­len mår pre­cis li­ka bra som and­ra barn, är star­ka. Och vad är det som sä­ger att du skul­le va­ra en säm­re mam­ma för att du in­te haft sex el­ler för att du är en­sam­stå­en­de? Det är dags att öpp­na oss för stör­re bredd när det gäl­ler vil­ka som kan bli för­äld­rar – sing­lar som in­te fal­lit för nå­gon, asex­u­el­la, det les­bis­ka pa­ret, el­ler den gif­ta tje­jen som på grund av fy­sis­ka pro­blem in­te kan nju­ta av sex med sin man.

Be­vi­sen för att barn som väx­er upp ut­an­för den tra­di­tio­nel­la Svens­son­mal­len mår pre­cis li­ka bra som and­ra barn, är star­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.