Den för­bjud­na p-me­to­den

De fles­ta har haft det, men ing­en vå­gar er­kän­na. Äm­net är av­bru­tet sam­lag.

Solo - - VÄLKOMMEN! - Av Ma­lin ny

Ef­ter att ha tes­tat fle­ra oli­ka sor­ters p-pil­ler för att gång på gång drab­bas av hu­mör­sväng­ning­ar och de­pres­sion, trött­na­de Elin, 25. P-pil­ler fun­ka­de helt en­kelt in­te för hen­ne. Kon­dom kän­des in­te som ett rim­ligt al­ter­na­tiv i läng­den, så hon och pojkvännen för­sök­te hit­ta en an­nan hor­mon­fri pme­tod. Un­der ti­den an­vän­de de sig av ”av­bru­tet sam­lag”, vil­ket in­ne­bär att kil­len drar sig ur pre­cis in­nan han kom­mer. Två år se­na­re är det fort­fa­ran­de så de skyd­dar sig från gra­vi­di­tet.

– Jag är ner­vös var­je gång in­nan men­sen kom­mer och jag har som tur är in­te bli­vit gra­vid, trots att vi har hål­lit på så här i två år. vi vet att det in­te är den smar­tas­te me­to­den för att und­vi­ka gra­vi­di­tet, men just nu känns det som den bäs­ta, sä­ger Elin.

Hon är in­te en­sam om att an­vän­da sig av p-me­to­den ing­en vill pra­ta om. En ame­ri­kansk stu­die från CDC (Cen­ters for di­se­a­se con­trol and pre­ven­tion) vi­sa­de att 60 pro­cent av al­la ton­å­ring­ar som har sex för­li­tar sig på av­bru­tet sam­lag som pre­ven­tiv­me­del. Men det är in­te ba­ra ton­å­ring­ar som an­vän­der sig av me­to­den. En an­nan un­der­sök­ning från nät­tid­ning­en Mic vi­sar att en gans­ka stor grupp fort­sät­ter att ha av­bru­tet sex när de blir äld­re, men de skäms.

– Jag är den som skäl­ler på mi­na kom­pi­sar om de har gått hem med nå­gon från kro­gen och haft oskyd­dat sex. Att då sä­ga att jag och min kil­le an­vän­der oss av av­bru­tet sam­lag som p-me­tod känns så där. Är­ligt ta­lat vill jag in­te att mi­na vän­ner ska tyc­ka att jag är en idi­ot, fort­sät­ter Elin.

LI­KA SÄ­KERT SOM KON­DOM?

Av­bru­tet sex är ett pro­vo­ce­ran­de äm­ne och många vill in­te er­kän­na att det är så de skyd­dar sig. Men ska vi skäm­mas över nå­got som så många än­då har er­fa­ren­het av? Själv­klart är det en ex­tremt då­lig idé vid till­fäl­li­ga kon­tak­ter, men i ett se­ri­öst för­hål­lan­de, där bå­da tes­tat sig för köns­sjuk­do­mar – är det verk­li­gen så dumt då?

Fors­ka­ren Rachel K. Jo­nes från Gutt­macher in­sti­tu­te i USA ge­nom­för­de en stu­die som vi­sa­de att av­bru­tet sam­lag skyd­dar näs­tan li­ka bra mot en gra­vi­di­tet som kon­do­mer. vid ”per­fekt an­vänd­ning” blir fy­ra pro­cent av al­la par som an­vän­der sig av av­bru­tet sam­lag gra­vi­da in­om ett år, jäm­fört med två pro­cent av al­la par som för­li­tar sig på kon­dom. Det här med “per­fekt an­vänd­ning” för­ut­sät­ter dock att vi har sten­koll på vå­ra krop­par och vet ex­akt när det är dags för ägg­loss­ning. Om vi istäl­let fo­ku­se­rar på vad man kal­lar “nor­mal an­vänd­ning” av me­to­den, be­räk­nas un­ge­fär 18 pro­cent bli gra­vi­da in­om ett år, jäm­fört med 17 pro­cent bland kon­do­man­vän­dar­na. Med bå­da me­to­der be­räk­nas fler än åt­ta av tio und­vi­ka gra­vi­di­tet. Rachel K. Jo­nes är dock no­ga med att be­rät­ta att av­bru­tet sam­lag in­te är den bäs­ta pre­ven­tiv­me­dels­me­to­den ur sä­ker­hets­syn­punkt. P-pil­ler och hormon­spi­ral är över­läg­set säk­rast, sä­ger han.

– Men des­sa me­to­der är in­te lämp­li­ga el­ler till­gäng­li­ga för al­la kvin­nor. Och att dra sig ur är myc­ket mer ef­fek­tivt för att fö­re­byg­ga gra­vi­di­tet än att in­te an­vän­da nå­got skydd alls, sä­ger han i en press­re­le­a­se.

an­na Blom, barn­mors­ka på RFSU-kli­ni­ken i Stock­holm, för­dö­mer av­bru­tet sam­lag som p-me­tod.

– De fles­ta är väl med­vet­na om att sä­ker­he­ten med av­bru­tet sam­lag som gra­vi­di­tets­skydd är gans­ka låg och att vi som har till­gång till al­la oli­ka me­to­der kanske ibland bor­de va­ra bätt­re på att skyd­da oss ge­ne­rellt, sä­ger hon.

Men det finns en väx­an­de grupp tje­jer som in­te vill in­te äta hor­mo­ner. Bi­verk­ning­ar är re­la­tivt van­li­ga och kan ytt­ra sig som till ex­em­pel mins­kad sex­lust, ned­stämd­het el­ler de­pres­sion. Ef­ter att ha ta­git p-pil­ler i fle­ra år vill många tes­ta någon­ting an­nat. En för­del med av­bru­tet sex är att ju att hor­mo­ner­na ly­ser med sin från­va­ro. An­na Blom träf­far många tje­jer som vill slip­pa det här med hor­mo­ner. Ty­värr är det in­te all­tid helt lätt att hjäl­pa dem, för­kla­rar hon.

– Många har of­ta en öns­kan att va­ra hor­mon­fri och för­vän­tar sig att hor­mon­fria me­to­der, som till ex­em­pel kop­par­spi­ral, är helt pro­blem­fria, vil­ket in­te all­tid stäm­mer.

HÄR HAR KIL­LEN AN­SVA­RET

Att en­sam ta allt an­svar för att för­hind­ra en gra­vi­di­tet kan ock­så kän­nas tungt. Tje­jen mås­te fixa p-pil­ler hos en barn­mors­ka el­ler lä­ka­re och för­vän­tas of­ta va­ra den som tar fullt an­svar i frå­gan. Med av­bru­tet sam­lag lig­ger det mesta an­sva­ret hos kil­len, vil­ket kan va­ra skönt. Elin be­rät­tar att det är nå­got hon verk­li­gen gil­lar.

– Nu när vi kör med av­bru­tet känns det mer som att vi skyd­dar oss på li­ka vill­kor. För­ut har det ba­ra va­rit jag som har va­rit tvung­en att hål­la koll på att ta pil­ler sam­ma tid var­je dag, jag gil­la­de ald­rig det. Nu är vi två som är an­sva­ri­ga.

Kristi­na Ge­m­zell Da­ni­els­son är gy­ne­ko­log och pro­fes­sor på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet i Stock­holm. Hon väl­kom­nar hor­mon­fria pme­to­der, men tror att det är vik­tigt att tän­ka ef­ter in­nan man fun­de­rar på av­bru­tet sam­lag.

– Om man har kun­skap och för­står vad det in­ne­bär är det okej, men det är vik­tigt att man är är­lig mot sig själv och fun­de­rar över vad som pas­sar en bäst. Frå­ga dig själv: Är jag med­ve­ten om hur ef­fek­tiv den här me­to­den är? vet jag hur den fun­ge­rar och hur myc­ket krä­ver den av mig? Pas­sar den min livs­stil och kom­mer jag att kun­na va­ra spon­tan?

IN­TE FÖR AL­LA

vis­ser­li­gen kan du ba­ra bli gra­vid un­der någ­ra dygn var­je må­nad, kring ägg­loss­ning. Men ef­tersom din ägg­loss­ning in­te be­hö­ver in­fal­la vid sam­ma tid­punkt var­je må­nad, är me­to­den in­te alls så sä­ker som man skul­le kun­na tro.

– Menscy­keln kan ibland va­ra svår att ha koll på och vi har in­te all­tid cyk­ler som går att för­ut­se. Me­to­den kan ju va­ra bra att an­vän­da om en gra­vi­di­tets­öns­kan än­då finns. Om en gra­vi­di­tet skul­le le­da till ab­ort re­kom­men­de­rar vi en säk­ra­re me­tod, sä­ger An­na Blom.

Kil­len be­hö­ver dess­utom ha to­tal­koll på sin ut­lös­ning och dra sig ut i tid. Ris­ken för be­frukt­ning ökar ock­så om ett nytt sam­lag sker strax ef­ter ut­lös­ning, då sper­mi­er kan fin­nas kvar i pe­ni­sen.

So­fia, 24, fick lä­ra sig det den hår­da vägen. Hon och hen­nes pojk­vän ha­de av­bru­tet sex, vil­ket slu­ta­de i att hon fick ge­nom­gå en ab­ort.

– Dumt nog trod­de jag att jag in­te kun­de bli gra­vid ef­tersom vi ha­de gjort så här i fle­ra år, men det kun­de jag up­pen­bar­li­gen. Det var så jäk­la dumt och jag måd­de då­ligt i fle­ra må­na­der.

PRA­TA OM DET!

Ing­en pre­ven­tiv­me­tod är helt sä­kert och al­la har si­na för- och nack­de­lar. Där­för bör du och din part­ner va­ra på­läs­ta och med­vet­na om ris­ker­na. Det är vik­tigt att vi kan dis­ku­te­ra al­la slags pme­to­der. vad som fun­ge­rar för dig kanske in­te alls är op­ti­malt för din kom­pis. Det är ba­ra du själv, och ing­en an­nan, som be­stäm­mer över din kropp.

– Det finns så myc­ket myter kring preventivmetoder. Många är ju till för att av­skräc­ka kvin­nor från att kun­na nju­ta av sin sex­u­a­li­tet och för att skräm­ma och kon­trol­le­ra. Det är vik­tigt att så många som möj­ligt får chans att hit­ta en me­tod som fun­ge­rar för dem, av­slu­tar Kristi­na Ge­m­zell Da­ni­els­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.