De­cem­ber­snacki­sar

Var­så­god – här är någ­ra gre­jer att hål­la koll på nu i de­cem­ber.

Solo - - VÄLKOMMEN! - AV ka­rin nor­din

1 GOD JUL – PÅ RIK­TIGT!

När du kö­per en jul­gå­va hos The Body shop bi­drar du till väl­gö­ren­hets­ak­tio­nen Wa­ter aids ar­be­te med att ge män­ni­skor i u-län­der till­gång till rent vat­ten. Med jul­klappss­hop-par­nas hjälp sik­tar The Body shop på att dra in tre mil­jo­ner kro­nor glo­balt, vil­ket in­ne­bär att tu­sen fa­mil­jer i Eti­o­pi­en får lång­sik­tig till­gång till vat­ten och hy­gi­en.

2 LYXLJUS

Doft­lju­set är ett grymt quick-fix när du vill ge ditt hem en lyx­i­ga­re och var­ma­re käns­la. På SOLOs öns­ke­lis­ta står ett eko­lo­giskt ljus från Ecoya, gär­na i dof­ten ”Sweet fruits & pink cham­pagne”. Pri­set är 398 kr.

3 NA­TUR­LI­GA PREVENTIVMETODER

Med mo­dern tek­no­lo­gi är det lätt att hål­la koll på när du kan bli gra­vid, och in­te. Na­tu­ral cycles, en app där du var­je mor­gon chec­kar din kropps­tem­pe­ra­tur, är en av fle­ra nykomlingar i seg­men­tet. Hor­mon­fritt och inga pil­ler att kom­ma ihåg. Vad tror du – är det här fram­ti­dens pre­ven­tiv­me­tod?

4 SMINK TILL SNÄL­LA PRI­SER

Nu kan du shop­pa smink från El­los, idén är kva­li­tet till snäl­la pri­ser. För vem har sagt att smink mås­te va­ra dyrt för att va­ra bra? I ma­ke­upse­ri­en in­går det vik­ti­gas­te, som ma­sca­ra, ögon­skug­gor, ey­e­li­ner och ma­sca­ra. Ett na­gel­lack i fin färg blir ditt för 39 kro­nor – li­ke!

5 SMYCKET OF THE MO­MENT

Det finns en pi­er­cing som vin­ner över al­la just nu, om vi snac­kar trend­fak­tor – och det är sep­tum­pi­er­cing­en. Hett, hett, hett!

6 MÅS­TE LÄ­SA: VÄG­SKÄL

Två tjej­kom­pi­sar och en var­dag präg­lad av oin­tres­se­ra­de pojk­vän­ner, då­li­ga dej­ter, me­nings­lö­sa jobb… Men de har i al­la fall vän­ska­pen till varand­ra. El­ler? Kan de växa upp, ut­an att växa isär? Det här är ame­ri­kans­ka me­die­per­son­lig­he­ten Emily Goulds de­but­ro­man, över­satt av Lin­da Skug­ge.

7 HUD­VÅRD MED PIG­MENT

Exu­vi­an­ces nya founda­tion är en mix av hud­vård och makeup. Täc­ker och ger en fin yta sam­ti­digt som den tar hand om din hy. Pri­set för en flas­ka är 399 kr.

8 VINTERGLOW

I Do­ves nya se­rie "Der­mas­pa" in­går "Sum­mer re­vi­ved", en kräm som ger fukt och här­lig, gyl­le­ne lys­ter i ett. Pri­set är 54 kr.

9 OLI­VIA PA­LER­MO FÖR CIATÉ

Makeup-mär­ket Ciaté Lon­don släp­per en kol­lek­tion smink och na­gel­lack till­sam­mans med mo­de­pro­fi­len oli­via Pa­ler­mo. Om du läng­tat ef­ter den op­ti­ma­la ögon­pen­nan, som bäst be­skrivs som en mix av ka­jal och ey­e­li­ner, kom­mer du gil­la ”Smoked out eye pen­cil”, 189 kr. En an­nan SO­LO-fa­vo­rit är ”The che­ek­bo­ne cheat blus­her bron­zer duo”, 355 kr.

10 PÅ TV: GÅS­MAM­MAN

I nya dra­mat­hril­ler-se­ri­en ”Gås­mam­man” spe­lar

alexandra ra­pa­port

Son­ja, som le­ver ett skönt liv med sin fa­milj. Men hen­nes man vi­sar sig va­ra del­ak­tig i or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het och snart dras hon in i en mörk värld av knark­han­del. Bre­a­king bad-vib­bar… Pre­miär den 26 november på C Mo­re och i vår på Ka­nal 5.

Med hjälp av en ter­mo­me­ter och en app i din mo­bil får du ve­ta vil­ka da­gar du kan bli gra­vid.

Ny spän­nan­de se­rie med alexandra Ra­pa­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.