Du, du, du

De be­skylls för att gö­ra oss allt från själv­upp­tag­na till de­pri­me­ra­de, men en sel­fie då och då kan fak­tiskt va­ra bra för dig!

Solo - - VÄLKOMMEN! - Av Ka­ta­ri­na Mu­hr

Äls­kar du att ta sel­fi­es? Grat­tis! De kan boos­ta bå­de ditt hu­mör och din mo­ti­va­tion, men du mås­te ta rätt sorts sel­fi­es, för­kla­rar psy­ko­lo­gen Jes­samy hib­bard i brit­tis­ka Gla­mour. Han me­nar att så länge du de­lar di­na bil­der med vän­ner och fa­milj, och gör det för din egen skull – in­te för att nå­gon an­nan ska oke­ja ditt ut­se­en­de el­ler ditt liv – kom­mer in­te ett sel­fie­be­ro­en­de att gö­ra dig till en själv­upp­ta­gen nar­cis­sist. Tvärtom finns det en styr­ka i ett själv­por­trätt där du har all makt att be­stäm­ma pre­cis hur du vill se ut och upp­fat­tas, vil­ket är top­pen! och vem gil­lar in­te pep­pan­de kom­men­ta­rer ef­ter en svet­tig gym­sel­fie? El­ler att nå­gon ”gil­lar” din nya fri­syr när du sit­ter hem­ma i sof­fan och in­te kan vi­sa upp den? Att de­la med dig av ditt liv ger ock­så en käns­la av sam­hö­rig­het även om du in­te kan träf­fa di­na nä­ra och kä­ra så of­ta. vi tje­jer är dess­utom oer­hört då­li­ga på att hyl­la oss själ­va när vi gjort nå­got bra. En fi­rar-sel­fie är det per­fek­ta sät­tet att klap­pa dig själv på ax­eln. så ta en sel­fie – du har för­tjä­nat det!

Kar­lie Kloss

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.