kän­disträ­nar­nas häl­so­tips

Fy­ra reg­ler från fy­ra av Hol­ly­woods mest kän­da trä­na­re.

Solo - - FITNESS -

1

sche­malägg din trä­ning

”Bo­ka in tid för din häl­sa. Ta hand om dig själv så du kän­ner dig star­ka­re och där­med mer ka­pa­bel att ta hand om and­ra män­ni­skor i ditt liv.”

Je­a­net­te Jenkins

2

lägg käns­lor i di­na rö­rel­ser

”Käns­lor som lag­rats i krop­pen kan or­sa­ka en käns­la av oba­lans. Till­skriv var­je rö­rel­se du gör en käns­la, som ils­ka, gläd­je, sex­ig­het, styr­ka el­ler fru­stra­tion. Ren­sa din in­si­da och du kom­mer må bätt­re!” ni­co­le Win­hof­fer

3

Var snäll mot dig själv

”Att få den kropp du vill ha bör­jar med att äls­ka den kropp du har. Tyck om dig själv pre­cis som du är just nu, och bör­ja där. Du be­hö­ver in­te se ut på ett visst sätt för att kän­na dig trygg i din egen kropp.” Man­dy ing­ber

4

gå minst 10 000 steg om da­gen ”Du be­hö­ver in­te gå på gym el­ler spin­ning, rör ba­ra på dig li­te mer var­je dag. Ta trap­por­na och promenera så myc­ket du ba­ra kan i var­da­gen.” har­ley Pas­ter­nack (trä­na­re till Me­gan Fox, Jessica simp­son och ka­ty Per­ry)

Släpp ut di­na käns­lor när du trä­nar – du får snyg­ga abs sam­ti­digt som du kom­mer över ditt ex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.