Vi har träf­fat G-Eazy!

Han är li­ka snygg IRL (om in­te än­nu snyg­ga­re) och pre­cis som man för­vän­tar sig att en het, ame­ri­kansk rap­pa­re ska va­ra. SO­LO träf­fa­de rap­pa­ren G-eazy, 26, i Stock­holm.

Solo - - VÄLKOMMEN! - Av Ka­ta­ri­na Mu­hr

Be­rät­ta om ti­teln till ditt nya al­bum, “When it’s dark out” – Det finns oli­ka la­ger av kon­cep­tet. Det kan be­ty­da att jag är en natt­lig va­rel­se. Jag kom­mer till liv när so­len går ner. Det kan ock­så hand­la om att du ser värl­den på ett an­nat sätt när det är mörkt ute. Det är ock­så en mör­ka­re ski­va. Kon­flikt och smär­ta är mer in­tres­sant än ljus och lyc­ka. Vil­ken är din fa­vo­rit­låt?

– Just nu så är det ”Eve­ryt­hing is ok”. Det är en av de mest är­li­ga lå­tar­na jag har skri­vit. Den be­rät­tar en histo­ria jag ald­rig har be­rät­tat in­nan, in­te ens för nä­ra vän­ner. Skul­le du kun­na dej­ta ett fan?

– Ha­ha, eh… Jag skul­le in­te ha nå­got emot att den jag dej­tar är ett fan. Själv­klart vill jag att den jag dej­tar stöt­tar min dröm och det liv jag har. Men jag tror att det skul­le va­ra svårt att träf­fa nå­gon som lär­de kän­na mig som ett fan, och släp­pa in den per­so­nen. hur är din drömtjej?

– Sto­ra tut­tar, stor rum­pa, vac­kert an­sik­te – du vet, fan­tas­tisk. Okej… Per­son­lig­hets­mäs­sigt då?

– Jord­nä­ra och ut­ma­nan­de. Nå­gon som in­te är pas­siv och som kan stå upp för sig själv mot mig. Nå­gon som är smart och för­står mig. Lång och vac­ker. Vad gör du helst på en dejt?

– Jag har in­te rik­tigt tid att dej­ta… Men kom­ma över och tit­ta på Net­flix, typ. Jag gil­lar in­te att gå ut så värst myc­ket.

Jag tog en tjej i high school till Bur­ger King för att jag var pank.

Vil­ken är den värs­ta dejt du nå­gon­sin va­rit på?

– Jag tog en tjej i high school till Bur­ger King för att jag var pank. Vad är oattrak­tivt en­ligt dig?

– Att va­ra på Snapchat he­la ti­den. Det finns en hel värld där­u­te, du be­hö­ver in­te ta sel­fi­es he­la da­gar­na. Jag har Snapchat men jag an­vän­der det väl­digt säl­lan. Vad är at­trak­tivt då?

– En spän­nan­de kon­ver­sa­tion. Nå­gon som är smart och ut­ma­nan­de. Säg tre ord för att be­skri­va dig själv! – vam­pyr. Och… hm… Jag är helt hjärn­död just nu. Skriv vam­pyr. Förs­ta du gör när du vak­nar?

– Kaf­fe. Sis­ta du gör in­nan du som­nar?

– Sex, helst. Vad är det gal­nas­te du bli­vit er­bju­den?

– Typ tre­kan­ter och en mas­sa dro­ger. Och ett fan cam­pa­de ut­an­för ett stäl­le där vi skul­le spe­la och gav mig en kloc­ka. hur vik­tigt är peng­ar för dig?

– Jag vet in­te hur myc­ket peng­ar jag har. Jag frå­ga­de de som har hand om mi­na kon­ton för ett år se­dan och de sa ett myc­ket läg­re be­lopp än jag trod­de. Men jag tror att de kanske ljög för att hål­la mig hung­rig. Men jag har ing­en koll på peng­ar. Jag väx­te in­te upp med peng­ar och jag tän­ker in­te på det. Jag ba­ra job­bar. hur skul­le di­na vän­ner be­skri­va dig?

– Som en hemsk, elak skit­stö­vel. Nä, sko­ja ba­ra. Jag har gett dem jobb så jag hop­pas att de gil­lar mig.

Om G-Eazy namn: Ge­rald Earl Gil­li­um Ål­der: 26ak­tu­ell: Med sitt and­ra al­bum ”When it’s dark out”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.