Upp­lev det rik­ti­ga USa

Solo - - PROMOTION I SAMARBETE MED -

Att stu­de­ra på ett col­lege i USA ger dig mer än grym­ma språk­kun­ska­per. Du får min­nen för li­vet och en unik in­blick i den

ame­ri­kans­ka livssti­len.

När du stu­de­rar på ett ame­ri­kanskt col­lege för­bätt­rar du in­te ba­ra di­na språk­kun­ska­per, du får möj­lig­he­ten att ta del av allt som hän­der både på och ut­an­för cam­pus. Stund­tals kom­mer det kän­nas som att du är med i en ame­ri­kansk film (ja, de dric­ker fak­tiskt ur de där rö­da plast­mug­gar­na på fes­ter!) men det är just det som är det spe­ci­el­la med col­le­geli­vet. Det är som att spen­de­ra någ­ra må­na­der i en film. Här är fem för­de­lar med att plug­ga på ett cam­pus i USA. mot de fles­ta uni­ver­si­tet i Eu­ro­pa, där fa­kul­te­ten och bo­en­det är ut­sprid­da på oli­ka plat­ser i sta­den, är ett ame­ri­kanskt col­lege van­ligt­vis cam­pus­ba­se­rat, med sov­sa­lar, un­der­vis­nings­bygg­na­der och sport­fa­ci­li­te­ter på en och sam­ma plats. Du hit­tar även kafé­er, re­stau­rang­er och bib­li­o­tek mitt på cam­pus­om­rå­det. Per­fekt för dig som vill ha nä­ra till allt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.