MiN­NeN för li­vet

Solo - - PROMOTION I SAMARBETE MED -

sim­bas­säng­er, löp­ar­ba­nor, bas­ket­pla­ner och fri­id­rotts­an­lägg­ning­ar. Rätt lyx­igt, el­ler hur? Det är gi­vet­vis lä­ro­rikt att bo till­sam­mans med män­ni­skor från and­ra kul­tu­rer och län­der, men du får ock­så ta del av en vik­tig pus­sel­bit i den ame­ri­kans­ka livssti­len. För många är col­le­geå­ren av­gö­ran­de när det gäl­ler både um­gäng­eskrets och yr­kes­ba­na, och du kom­mer bli en del av den här vik­ti­ga upp­le­vel­sen. Att stu­de­ra och bo på col­lege är nå­got helt an­nat än en van­lig re­sa. Du kom­mer att få min­nen och vän­ner för li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.