Sex

Solo - - MODE - Maja karls­son

Bland al­la sex­lek­sa­ker, tips och tricks glöm­mer vi lätt att det enk­las­te red­ska­pet är gra­tis och till­gäng­ligt 24/7. Vi snac­kar gi­vet­vis om di­na eg­na (el­ler nå­gon an­nans) fing­rar. Bäst av allt: du ris­ke­rar in­te att få någ­ra sjuk­do­mar, du kan in­te bli gra­vid och det är stört skönt. High fi­ve! Så­här får du in mer fin­ge­rac­tion i ditt sex­liv. Smek dig själv snabbt och in­ten­sivt för att se­dan job­ba lång­samt och för­sik­tigt. Fo­ku­se­ra en­bart på din kli­to­ris el­ler för in ett finger sam­ti­digt. Fort­sätt tills du näs­tan kom­mer, stan­na upp och fort­sätt igen. Prö­va även att sme­ka dig själv med oli­ka fing­rar. Det känns näs­tan som att nå­gon an­nan tar på dig om du by­ter från di­na ”van­li­ga” fing­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.