V

Solo - - APRIL - Av Ka­ta­ri­na mu­Hr

ad vill du att man ska kän­na när man lyss­nar ige­nom den här ski­van?

– Känns så sjukt att änt­li­gen få möj­lig­he­ten att släp­pa en helt egen ski­va. Ba­ra tan­ken på att nå­gon ska lyss­na på den och kän­na nå­got alls är en över­mäk­tig käns­la, ha­ha. Din pap­pa Christi­an falk nämns i de fles­ta in­ter­vju­er med dig. Öns­kar du att jour­na­lis­ter skul­le slu­ta frå­ga om ho­nom el­ler är det fint att få pra­ta om din pap­pa?

– Allt­så, jag har min pap­pas mu­sik­liv att tac­ka för allt egent­li­gen. Det är omöj­ligt att pra­ta om min egen "mu­si­ka­lis­ka re­sa" ut­an att näm­na min pap­pa och hans mu­sik och hur jag har fått ta del av den och lärt mig av den un­der min upp­växt. och ja, det känns de­fi­ni­tivt fint att få pra­ta om pap­pa. Han le­ver vi­da­re. på vil­ket sätt har mu­si­ken hjälpt dig i sor­ge­pro­ces­sen?

– På sätt som jag in­te trod­de att det skul­le hjäl­pa mig. Att skri­va och sjunga är lä­kan­de för mig. Dels är det en bra ven­til och för att det för mig in­ne­bär att fort­sät­ta fram­åt. Du har väl­digt många ta­tu­e­ring­ar. Hur många är det?

– Ha­ha, vet in­te fak­tiskt. Det be­ror på hur man räk­nar... Nu var det gans­ka län­ge­sen jag ta­tu­e­ra­de mig. Hur många kan det va­ra, 50-60 kanske? Kan du be­rät­ta om en som be­ty­der li­te ex­tra och om nå­gon som du är li­te mind­re nöjd med?

– Jag är in­te miss­nöjd med nå­gon av dem egent­li­gen, al­la har sin eg­na lil­la sto­ry. Men ta­tu­e­ring­ar­na som jag har tilläg­nat min lil­le­bror Wil­li­am (som gick bort år 2013 red. anm.) är ex­tra be­ty­del­se­ful­la. och den jag gjor­de ef­ter att pap­pa gick bort ock­så. Vad är ty­piskt dig?

– oj vil­ken öp­pen frå­ga ha­ha. Frå­gar min bäs­ta kom­pis som sit­ter här bred­vid och hon sä­ger att det är ty­piskt mig att gå in på en re­stau­rang för att äta mid­dag, men istäl­let be­stäl­la fem ef­ter­rät­ter så det blir dub­belt så dyrt som en varm­rätt. och jag är nog be­redd att hål­la med.

Hon är dot­ter till den kän­da mu­si­kern och pro­du­cen­ten Christi­an Falk som gick bort i can­cer för näs­tan två år se­dan. Nu släp­per Va­nes­sa falk, 30, änt­li­gen

sitt ef­ter­läng­ta­de de­bu­tal­bum ”First”.

Den 15-24 april är det dags för årets Co­achel­la-fes­ti­val i ök­nen ut­an­för Ne­va­da i UsA. El­lie Goulding, sia, lCD sound­sy­stem, Guns n’ro­ses… lis­tan på se­vär­da ar­tis­ter som spe­lar i år kan gö­ras hur lång som helst. För att in­te ta­la om al­la kän­di­sar som kom­mer att sy­nas i publi­ken.

ses vi där?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.