Sex

Solo - - SEX KÄRLEK - Maja karls­son

Var­för dras vis­sa till do­mi­nan­ta part­ners? En ny stu­die

vi­sar att din per­son­lig­het är en del av gå­tan.

De fles­ta är över­ens om att själv­för­tro­en­de är sex­igt, men det är skill­nad på att va­ra själv­sä­ker och do­mi­nant. Nu snac­kar vi in­te om do­mi­nans á la ”50 shades of Grey” ut­an mer om per­so­ner som är be­stäm­man­de, bos­si­ga och gil­lar att ha kon­troll. Många tje­jer, och kil­lar, dras till part­ners som har de här kva­li­té­er­na ut­an att för­stå var­för. Men en ny tysk stu­die, ledd av professorn gil­da gie­bel, vi­sar att två per­son­lig­hets­drag gör dig mer be­nä­gen att sö­ka dig till en do­mi­nant part­ner. Stu­di­ens fors­ka­re kom fram till att män­ni­skor som sö­ker spän­ning och är be­red­da att ta ris­ker för att få den spän­ning­en, är mer san­no­li­ka att fö­re­dra do­mi­nan­ta part­ners. De som lätt blev uttrå­ka­de och of­ta­re gjor­de sa­ker på impuls (som att ha osä­kert sex) fö­re­drog do­mi­nan­ta part­ners. Fors­kar­na me­nar att den li­te ”far­li­ga” och bos­si­ga part­nern blir spän­ning­en de här per­so­ner­na be­hö­ver för att kän­na sig sti­mu­le­ra­de. I stu­di­en var det kvin­nor med sto­ra ång­est­käns­lor som i en stör­re ut­sträck­ning sök­te sig till do­mi­nan­ta part­ners, ef­tersom de er­bjöd trygg­het och skydd. Det hand­la­de allt­så in­te så myc­ket om att de do­mi­nan­ta per­so­ner­na var sex­i­ga el­ler spän­nan­de.

aV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.