A

Solo - - SEX KÄRLEK - Bor: Ål­der: gör: Fe­tisch: Bor: Ål­der: gör: Fe­tisch: Gör fe­ti­schen till nå­got lekfullt och spän­nan­de. ta det in­te så all­var­ligt.

llt bör­ja­de med att jag såg den grän­sö­ver­skri­dan­de fil­men ”the rocky hor­ror picture show” när jag var li­ten. Det var män i klac­kar och kor­set­ter och jag minns att jag tyck­te att det var fa­sci­ne­ran­de. Jag tänk­te så klart in­te på det som en fe­tisch då ut­an tyck­te mest att det var spän­nan­de och till­ta­lan­de. Någ­ra år se­na­re gick jag på te­a­ter där en drag­queen upp­träd­de. I pa­u­sen kom hon ut till oss i publi­ken och hen­nes svett drop­pa­de från pe­ru­ken. Jag fyll­des av en sex­u­ell läng­tan av att kom­ma nä­ra hen­ne. De här tan­kar­na stan­na­de kvar hos mig un­der fle­ra år. När jag se­na­re flyt­ta­de till New York så bod­de jag ba­ra ett par kvar­ter bort från en que­er­bar. Där hölls det dragsho­wer var­je kväll. Då kun­de jag verk­li­gen hänge mig åt min fe­tisch och träf­fa and­ra som var pre­cis som jag. Det var häf­tigt att in­se att jag in­te var en­sam.

Det jag tyc­ker är sex­igt med drag­que­ens och drag­kings är det ovän­ta­de. Att se en ”man” i höga klac­kar el­ler en ”kvin­na” med skägg och ko­stym är upp­het­san­de just för att man le­ker med köns­rol­ler­na och det nor­ma­ti­va. Det är lekfullt och ro­ligt. Jag har hel­ler ing­et emot att själv klä ut mig. Min fe­tisch är som en ero­tisk hob­by som fyl­ler mig med en lång­va­rig läng­tan. Själv­klart får gär­na ”dra­gan­det” föl­ja med in i sov­rum­met. Skill­na­den mel­lan en trans­ve­stit el­ler en trans­sex­u­ell per­son och en dragsho­war­tist är att i det se­na­re fal­let så är det just en show som fram­förs av en ar­tist. Det är ett in­tres­se och en pas­sion, med det be­hö­ver in­te va­ra de­ras var­dag.

Jag väx­te upp i en väl­digt tillå­tan­de mil­jö där det var helt okej att ut­fors­ka sin iden­ti­tet på oli­ka plan. Min sys­ter um­gicks myc­ket i que­erkret­sar och det var tack va­re hen­ne som jag kom in i den värl­den. För mig har det in­te va­rit nå­got kons­tigt att le­ka med ste­re­o­ty­per och tes­ta oli­ka sex­u­el­la ut­tryck. De män­ni­skor jag har um­gåtts med har all­tid va­rit öp­pen­sin­na­de. Där­för har mi­na kom­pi­sar ba­ra va­rit po­si­tivt ny­fik­na till min fe­tisch. Själv­klart finns det per­so­ner som tyc­ker att det är fel och att ”män ska va­ra män och kvin­nor ska va­ra kvin­nor” men jag um­gås in­te med så­da­na per­so­ner.

Ibland kan en fe­tisch kän­nas svår att ac­cep­te­ra för sig själv. Du kanske tän­ker: ”Hur kan jag gil­la det­ta?”. Ex­em­pel på det kan va­ra att du är fe­mi­nist men älskar att bli strypt un­der sex. Ibland går in­te ens sex­u­el­la fe­tischer all­tid ihop med den per­son man iden­ti­fi­e­rar sig som. En bör­jan kan va­ra att sä­ga vad du gil­lar högt för dig själv för att nor­ma­li­se­ra det in­för dig själv. Läs på om äm­net och in­se att det an­tag­li­gen finns många som tän­der på ex­akt sam­ma sak som du gör.

Stock­holm 22 Stu­de­rar och fri­lan­sar in­om film och te­a­ter. Drag­que­ens och drag­kings. En fe­tisch är nå­got som man an­ting­en gil­lar el­ler in­te gil­lar. Pre­cis som ko­ri­an­der. Du kom­mer att ve­ta när du hit­tat ”din grej”.

Pi­teå 19 Stu­de­rar Anal­sex

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.