O

Solo - - SEX KÄRLEK -

av­sett hur myc­ket du swi­par på Tin­der så mås­te du förr el­ler se­na­re mö­ta den här per­so­nen öga mot öga för att det ska bli någon­ting. – Ragg­ning IRL är lik­som fort­fa­ran­de en för­ut­sätt­ning för att du ska kun­na träf­fa nå­gon, sä­ger Lin­nea.

Hon me­nar att tek­ni­ken har gjort det lät­ta­re att ta kon­takt. vi har till­gång till ett stör­re sing­el­ut­bud än nå­gon­sin, men forsk­ning vi­sar pa­ra­dox­alt nog att det är svå­ra­re att hit­ta rätt, när vi har ett stör­re ut­bud. vi blir höga på möj­lig­he­ten att träf­fa nå­gon bätt­re och vill ba­ra ha mer.

– Ris­ken är där­för stor att vi swi­par i evig­he­ter, trots att vi kanske läng­tar ef­ter in­ti­ma mö­ten och att byg­ga upp en re­la­tion. Men det kan såklart va­ra kul att swi­pa vi­da­re och träf­fa fler ock­så, sä­ger Lin­nea.

Om du vill träf­fa nå­gon bor­tan­för ap­par och dej­tingsaj­ter gäl­ler det att ut­sät­ta dig själv för nya mil­jö­er.

– Pro­ble­met är att vi idag in­te träf­far nya män­ni­skor sär­skilt of­ta. vi häng­er med sam­ma kom­pis­gäng och vå­ra kol­le­gor, så vi mås­te skaf­fa oss nya sam­man­hang om vi vill träf­fa nya män­ni­skor.

Lin­ne­as he­tas­te tips för att lyc­kas med flör­tan­det är att öva upp di­na so­ci­a­la fär­dig­he­ter.

– Du kan bör­ja med att lyf­ta blic­ken från mo­bi­len, häl­sa på män­ni­skor och vå­ga ge den där kom­pli­mang­en – in­te ba­ra i ragg­nings­sam­man­hang. När da­gen kom­mer då du vill va­ra so­ci­al med nå­gon ex­tra in­tres­sant, kom­mer det att va­ra lät­ta­re ef­tersom du re­dan har övat upp di­na so­ci­a­la musk­ler!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.