L

Det snyg­ga athlei­su­re-mo­det har lett till att vi spen­de­rar mer tid i vå­ra trä­nings­tights, vil­ket är be­kvämt och skönt för dig – men in­te så skönt för din hud.

Solo - - FITNESS -

äka­ren Mi­chael Ei­del­man be­rät­tar för nät­ma­ga­si­net Mic att svam­pin­fek­tio­ner, fin­nar och hudut­slag är van­li­ga ef­fek­ter av åt­sit­tan­de klä­der som in­te an­das, typ trä­nings­tights. Den fuk­ti­ga mil­jön som upp­står och hål­ler in­ne svet­ten är en per­fekt gro­grund för bak­te­ri­er, sär­skilt i om­rå­det runt muf­fen. Men du be­hö­ver in­te slänga di­na äls­ka­de tights i pap­pers­kor­gen. Gör det till en va­na att du­scha di­rekt ef­ter trä­ning­en (in­te så själv­klart som du kan tro!) och tvät­ta rent om­rå­det där­ne­re från svett och bak­te­ri­er. En än­nu vik­ti­ga­re re­gel är att lå­ta hu­den an­das och att all­tid bä­ra tro­sor un­der di­na yo­ga­tights (in­te hel­ler så själv­klart som du kan tro).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.