V

Solo - - INBOX - AV kAtArInA mu­hr Ål­der: Ak­tu­ell:

ad tänk­te du när du fick hö­ra att det var "Vand­ra­ren" som du skul­le gö­ra om?

– Ab­so­lut förs­ta tan­ken var, "åh shit den här jäv­la lå­ten". Man har så star­ka min­nen till den, även folk i min ge­ne­ra­tion. Många av de and­ra ar­tis­ter­na i ”lyck­li­ga ga­tan” får ju lå­tar som är sjukt myc­ket äld­re än ”Vand­ra­ren”. Jag kän­de gans­ka di­rekt att det var en sjukt tack­sam låt att tol­ka på grund av dess me­lo­di och fram­förallt re­fräng! I pro­gram­met fick man hö­ra hur du först be­skrev nord­man som en "knar­kig na­zist". hur änd­ra­des din upp­fatt­ning om ho­nom när ni träf­fa­des?

– Vi al­la har för­do­mar och för­ut­fat­ta­de me­ning­ar om varand­ra. Vi be­dö­mer och dö­mer ut ex­tremt snabbt. När jag sa det där viss­te jag att jag för­mod­li­gen ha­de fel, li­ka myc­ket som jag trod­de att han var en knar­kig na­zist. Det tog kans­ke 15 min från det att vi träf­fats tills jag för­stod att han ba­ra var en här­lig norr­ländsk per­son med sjukt chill in­ställ­ning till sa­ker. Du ver­kar så sjukt trev­lig! Är du en så­dan per­son som all­tid är glad?

– Åh vad fint sagt! Haha. Jag skrat­tar jäv­ligt myc­ket he­la ti­den – och högt. Men jag gnäl­ler rätt of­ta ock­så, frå­ga min pojk­vän. nu släp­per du din förs­ta so­lo-EP! kan du be­rät­ta li­te om den?

– Jag är jät­te­stolt över den. stolt över att det är jag och mi­na histo­ri­er som får ta plats. Ing­en kom­pro­miss. Det var län­ge­sen jag släpp­te mu­sik helt själv och jag har all­tid sam­ar­be­tat med and­ra ar­tis­ter. Det är sex spår med oli­ka ka­rak­tär men ett tyd­ligt sound som jag tyc­ker bär en röd tråd. Du är en av grun­dar­na till det kvinn­li­ga mu­sik­kol­lek­ti­vet Fem­tastic. hur ser den svens­ka hip­hop-sce­nen ut för tje­jer idag?

– Den ser på ett sätt ut som den all­tid gjort: myc­ket snub­bar över­allt. snub­bar som job­bar med snub­bar. Men där finns ock­så en stör­re re­spekt för kvin­nor, ett stör­re in­tres­se av att in­vol­ve­ra kvin­nor i hip­hop­sce­nen. Fler tje­jer syns och hörs än ti­di­ga­re och ge­nom det in­spi­re­ras fler att kom­ma fram med sin mu­sik. Men bran­schen be­hö­ver step­pa upp sitt ga­me; bok­nings­bo­lag, skiv­bo­lag och så vi­da­re. Vad ska du gö­ra i som­mar?

– Jag ska spe­la myc­ket. Åka till Got­land med min fa­milj, till spa­ni­en och för­hopp­nings­vis Tu­ni­si­en. Re­sa och gö­ra här­li­ga sa­ker, men ser ock­så fram emot att chil­la i Hö­ka­räng­en där jag bor med min son och ba­ra ba­da i sjön. Vad bor­de vi ab­so­lut in­te mis­sa i som­mar?

– Jus­tin Bie­ber i september. Mitt gig på No­bel­ber­get den 4 ju­ni med Pro­moe och al­la fe­ta lå­tar vi kom­mer släp­pa!

Vi trod­de ald­rig att nord­mans ”Vand­ra­ren” skul­le gå på re­pe­at i vå­ra lu­rar år 2016, men cleo ska­pa­de ma­gi när hon gjor­de om lå­ten i tv-pro­gram­met ”lyck­li­ga ga­tan”.

Namn:

Nat­halie Mis­sa­ou 28 Med EP:n ”Vi har sagt allt”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.