U

Solo - - PÅ OMSLAGET -

ng­e­fär två mi­nu­ter ef­ter att jag har skic­kat iväg mej­let där jag und­rar om Ni­co­le vill fo­tas till vårt om­slag, pling­ar det till i mejl­kor­gen: ”Gud vad kul! Satt pre­cis och sva­ra­de på mejl och så kom det­ta!”. Ett rekordsnabbt och trev­ligt svar, men Ni­co­le är ock­så en per­son som tar sin bu­si­ness på störs­ta all­var.

Hon bör­ja­de blog­ga re­dan som ti­o­å­ring och fick ti­digt en stor ska­ra föl­ja­re. Men det var ge­nom Svt-se­ri­en ”Chloé och Ni­co­le” som hon gick från blog­ga­re till kän­dis. I se­ri­en bjöd hon och kom­pi­sen Chloé schu­ter­man in tit­tar­na till si­na hek­tis­ka liv som unga, fram­gångs­ri­ka blogg­stjär­nor.

Många kän­ner ock­så igen Ni­co­le som flick­vän­nen till ar­tis­ten Eric saa­de. Pa­ret bor ihop och han dy­ker of­ta upp bå­de på blog­gen och i hen­nes so­ci­a­la ka­na­ler. hur känns det att va­ra en del av det kän­dis­par?

– Haha, jag vet in­te vad jag ska sva­ra. Jag är till­sam­mans med Eric för att jag äls­kar Eric, sä­ger Ni­co­le.

Jag frå­gar hur de träf­fa­des. Plöts­ligt fnis­sar hon och ma­ke­u­par­tis­ten, som är en kom­pis till Ni­co­le, och tit­tar på varand­ra.

– Eh, haha. Ska jag gö­ra det kort? Okej, vi träf­fa­des förs­ta gång­en när jag var 16 år. Då tyck­te han att jag var li­te för ung så det var in­te någon­ting med det. Sen så bör­ja­de vi skri­va till varand­ra när jag ha­de fyllt 18. Så… ja.

Hon och ma­ke­u­par­tis­ten kol­lar på varand­ra och fnis­sar igen. Det är up­pen­bar­li­gen in­te en histo­ria som vi kom­mer att få ta del av idag. Var det själv­klart för er att va­ra så pub­li­ka med ert för­hål­lan­de?

– Nej, Eric har all­tid va­rit väl­digt privat men jag har för­kla­rat att det in­te fun­ge­rar när man är till­sam­mans med nå­gon som blog­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.