D

Solo - - MÖTER -

et är en sen­som­mar­dag år 2015. Flo­ra Wi­ström, 21, sit­ter i sin atel­jé och skri­ver. Tre da­gar ti­di­ga­re har hon skic­kat in ett bok­ma­nus till fle­ra oli­ka för­lag. Ma­nu­set har hon job­bat sten­hårt med i över två års tid. Hon har sut­tit och skri­vit i Hälsingland, i in­stäng­da klass­rum, på en ho­tell­te­rass i Spa­ni­en, i vär­men fram­för bra­san i en fjällstu­ga, om nät­ter­na i Lon­don och ota­li­ga tim­mar på kafé­er i Stock­holm. Stru­kit, om­for­mu­le­rat och lå­tit and­ra lä­sa. Ta­git skrivar­kur­ser i fle­ra oli­ka om­gång­ar. När beske­den hon vän­tar på kom­mer in i mejl­kor­gen bör­jar värl­den att snur­ra. Fle­ra av för­la­gen har tac­kat ja och vill ge ut hen­nes bok. Ef­ter ett par mö­ten med Bon­ni­er Carl­sen skri­ver hon på ett bok­kon­trakt. I september kom­mer hen­nes de­but­ro­man “Stan­na” ut i bok­han­deln.

– Det var helt overk­ligt. Många som lä­ser min blogg tror nog att du får en de­al av för­la­get och sen skri­ver du boken. För mig har det verk­li­gen va­rit så att jag har skri­vit boken länge och in­te haft en aning om den har va­rit bra nog, så när jag fick ett ja från fle­ra för­lag så ram­la­de jag bok­stav­li­gen ta­lat av sto­len och låg och hy­per­ven­ti­le­ra­de, be­rät­tar hon.

Att släp­pa en bok har all­tid va­rit en dröm för Flo­ra men hon tve­ka­de länge på sitt skri­van­de, trots att hon nu är in­ne på sitt ni­on­de år som blog­ga­re och ar­be­tar hel­tid med att dri­va den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.