Vad be­ty­der hans se­ga sms­svar?

Du kol­lar mo­bi­len för tu­sen­de gång­en men har fort­fa­ran­de in­te fått svar från din flirt. Slu­ta ha pa­nik, här är för­kla­ring­ar­na – mi­nut för mi­nut.

Solo - - SEX KÄRLEK -

Han kol­lar sin te­le­fon of­ta, an­ting­en för att han är en mo­bil­per­son el­ler vill se om nå­gon (läs: du) har hört av sig. Han gil­lar dig och vill hö­ras myc­ket. Det här är fort­fa­ran­de snabb re­spons. Han kän­ner sig möj­ligt­vis för på om han skri­ver di­rekt. Ett helt nor­malt be­te­en­de som för­mod­li­gen vi­sar på att han kän­ner sig trygg med att in­te be­hö­va sva­ra di­rekt. Det är in­te kört. Ibland är män­ni­skor tröt­ta, har myc­ket att gö­ra och glöm­mer. Kans­ke in­te var­je gång, men det hän­der al­la. Ha­de du sva­rat trots att du var upp­ta­gen? Då kans­ke det är dags att lä­ra av din dejt och bör­ja kon­cen­tre­ra dig på ditt eget liv. Ef­tersom var­je män­ni­ska an­vän­der sin te­le­fon dag­li­gen är det fak­tiskt ett var­nings­tec­ken om han väl­jer att vän­ta med sitt svar i fle­ra da­gar. För­mod­li­gen är han in­te sär­skilt in­tres­se­rad. Kom ihåg att du är värd att va­ra med nå­gon som verk­li­gen vill hö­ras med dig. Om han in­te skyl­ler på någon­ting rik­tigt tro­vär­digt kan du pla­ce­ra ho­nom i det ose­ri­ö­sa fac­ket. Med all­ra störs­ta sä­ker­het är han oin­tres­se­rad men kan tän­ka sig att typ lig­ga. Kan du tän­ka dig att ses ibland är han en ul­ti­mat kan­di­dat. Om han även stäl­ler upp när det är du som hör av dig. Han vill kol­la om han fort­fa­ran­de kan få dig. Får det dig att kän­na dig oupp­skat­tad finns det ing­en an­led­ning att ses. Om du där­e­mot skul­le va­ra su­gen på att ha ho­nom att ringa när du själv vill lig­ga – kör på!

Av

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.