An­na-Ka­rin Hell

SOLOs nya skön­hets­re­dak­tör äls­kar smink och le­ker gär­na med tren­der och fär­ger. Hon har su­per­koll på de bäs­ta pro­duk­ter­na – här är hen­nes beau­tyfa­vo­ri­ter!

Solo - - BEAUTY - Ål­der: Gör: Sam­man­StÄLLt av Katarina Mu­hr

Den här är värl­dens bäs­ta founda­tion! Den täc­ker det mesta och ”blur­rar” verk­li­gen, tor­kar in­te ut hu­den det mins­ta (vil­ket väl­digt många gör på min skö­ra hy) och ger en fan­tas­tisk glow som sit­ter länge. min störs­ta skön­hets­synd är att jag bö­jer fran­sar­na ef­ter ma­sca­ran. Det är ju ett big no no ef­tersom fran­sar­na kan gå av, men jag an­ser mig ha fått till det rät­ta knyc­ket. Det gör så myc­ket att bö­ja till dem igen un­der da­gen när bå­de jag och min ma­ke­up bör­jar bli trött. En söt med än­då rätt mörk och sen­su­ell doft. Li­te flic­kigt flir­tig och sen­su­ellt för­fö­risk. En suc­cé­mix en­ligt mig! En fa­vo­rit­ma­sca­ra som ger dun­der­vo­lym och sit­ter bra utan att smu­la. Jag an­vän­der all­de­les för myc­ket ma­sca­ra och äls­kar verk­li­gen att byg­ga la­ger tills fran­sar­na näs­tan lik­nar spin­del­ben. Den här ma­sca­ran är per­fekt för det! För mig och min ble­ka hy är den här fär­gen otro­ligt smick­ran­de. Den är na­tur­lig men än­då så­där lyx­igt bei­ge/brun. Klock­ren för att ”för­sto­ra” (läs: må­la ut­an­för läpp­lin­jen) läp­par­na med. Den här ingick i ett li­mi­te­rat set så det kan va­ra svårt att skaf­fa en ex­akt li­ka­dan, men den är helt grym! Borsten är mjuk, run­dad och sned­ställd. Den är per­fekt för att ska­pa den där snyg­ga ”air­bru­sha­de” ef­fek­ten med. Un­der da­gen upp­le­ver jag att bry­nen kan be­hö­va en li­ten touch up och då pas­sar den här bryng­e­lén jät­te­bra. Äls­kar den tun­na borsten! Ett bä­rigt an­sikts­vat­ten i spray­flas­ka som åter­fuk­tar och ger liv åt hu­den, en rik­tig fa­vo­rit! Den ger dess­utom värl­dens fi­nas­te glow.

25 Skön­hets­re­dak­tör på SO­LO, ma­ke­up ar­tist och blog­gar på anna­ka­rin.tid­ning­en­so­lo.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.