Snyg­gaS­te Se­tet i Som­mar

Solo - - FITNESS -

Fred­rik Ul­lén

är pro­fes­sor i neu­ro­ve­ten­skap vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­te­tet och stu­de­rar vad som hän­der i hjär­nan när vi blir väl­digt bra på någon­ting. En­ligt hans forsk­ning är vi­lo­pa­u­ser vik­ti­ga för kre­a­ti­vi­te­ten och för att kun­na pre­ste­ra på en bra ni­vå. I en in­ter­vju med Da­gens ny­he­ter för­kla­rar han att kre­a­ti­va per­so­ner of­ta har myc­ket in­ten­si­va pe­ri­o­der av ar­be­te följt av vi­la. Work hard, rest hard med and­ra ord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.