Hjärn-njut­ning

Solo - - SEX KÄRLEK - AV Ma­Lin ny

Vis­sa får or­gasm i söm­nen, and­ra i öro­nen och till och med i nac­ken. Det finns mil­jo­ner sätt att kom­ma på. Här är (näs­tan) allt du be­hö­ver ve­ta om ic­ke-ge­ni­ta­la or­gas­mer.

En pul­se­ran­de käns­la mel­lan be­nen som blir allt mer in­ten­siv. Det ryc­ker, det kram­par och en varm, pir­ran­de käns­la spri­der sig i he­la krop­pen för att se­dan ut­myn­na i en un­der­bar ex­plo­sion som känns helt... fan­tas­tisk.

När vi pra­tar om or­gasm är det of­ta den käns­lan som vi tän­ker på. Men viss­te du att det finns hur många sätt som helst att nå kli­max på och att det kan kän­nas och upp­le­vas på oli­ka sätt för oli­ka män­ni­skor? Många kan till ex­em­pel kom­ma ba­ra ge­nom att kol­la på upp­het­san­de bil­der ut­an att ta på sig själ­va och vis­sa har till och med be­rät­tat om att de kan få or­gasm i nä­san, öro­nen och – tro det el­ler ej – knä­na.

Att nå kli­max i söm­nen är en av de van­li­gas­te ic­ke­ge­ni­ta­la or­gas­mer­na. En­ligt forskning har över 85 pro­cent av al­la kvin­nor nå­gon gång haft en våt dröm. Många får or­gasm när de so­ver och en­ligt en stu­die bör­jar sömn­or­gas­men i hjär­nan ut­an sti­mu­lans av kli­to­ris.

– Det in­träf­far ju i den så kal­la­de REM-söm­nen (de pe­ri­o­der i söm­nen då du van­ligt­vis dröm­mer, red.anm.). Det kan ju hänga ihop med att blod­ge­nom­ström­ning­en i krop­pen ökar un­der den här fa­sen och det gör ju att vi får en ökad blod­till­för­sel i köns­or­ga­nen. När det sker en ökad blod­till­för­sel kan man ju själ­va käns­lan att det är blod­fyllt väc­ka en kåt­het, för­kla­rar Su­zann Lars­dot­ter, sex­o­log på RFSU.

Of­tast ut­går vi från att en or­gasm ba­ra har med vå­ra köns­or­gan att gö­ra. När vi gör det ute­slu­ter vi ty­värr au­to­ma­tiskt grup­per som många gång­er in­te kan få en så­dan or­gasm, det vill sä­ga vis­sa per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Per­so­ner med rygg­märgs­ska­dor kan där­e­mot fort­fa­ran­de upp­nå or­gasm,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.