”Jä vl a s l a m p a”

Solo - - REPORTAGE - AV Ka­ta­ri­na Mu­hr

Ka­ta­ri­na Wenn­stam har ti­di­ga­re skri­vit två upp­märk­sam­ma­de böc­ker om våldtäkt. Nu är hon ak­tu­ell med re­por­ta­ge­bo­ken ”Flic­kan och skam­men”. Vi träf­fa­de hen­ne för att pra­ta om vår syn på slam­por.

Ibör­jan av ”Flic­kan och skam­men” jäm­för Ka­ta­ri­na Wenn­stam den ojäm­li­ka sy­nen på mäns och kvin­nors sex­u­a­li­tet med en spel­plan. Kil­lar kan rö­ra sig hur som helst, skri­ver hon. Spe­let är de­ras. Som tjej är det där­e­mot snävt och det krävs näs­tan ingen­ting för att det ska bör­ja snac­kas om en.

– Det kan va­ra ti­ming, att hon låg med fel kil­le som snac­ka­de, att hon hång­la­de med två kil­lar i sam­ma gäng, att hon var full. El­ler så har det in­te alls med det att gö­ra ut­an att hon tar för myc­ket plats i klas­sen. Näs­tan vad som helst gör att en tjej kan kal­las för ho­ra.

Ka­ta­ri­na för­kla­rar att en tjejs sex­u­a­li­tet all­tid har va­rit skuld­be­lagd och om­gär­dad av måsten, för­bud, reg­ler, kon­troll och he­ders­struk­tu­rer. Me­dan det finns många ord för att stämp­la och smuts­kas­ta tje­jers och kvin­nors sex­u­a­li­tet (ho­ra, madrass, sub­ba, lu­der, or­re, sly­na och flad­der­fit­ta är ba­ra någ­ra) finns det be­tyd­ligt fär­re för män. Och de or­den är of­tast po­si­ti­va än­då, typ play­er, ca­sa­no­va el­ler fitt­mag­net. Kil­lar kan lig­ga med näs­tan hur många som helst, men för tje­jer finns det en fö­re­ställ­ning om att det kan bli ”för många”.

– Och just att det finns nå­gon slags gräns på vad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.