Ä

Solo - - DEBATT -

r det tillå­tet att lig­ga med många som ung kvin­na idag? Jas­myn: Jag upp­le­ver att det in­te är okej. om jag ser på mi­na eg­na tjej­kom­pi­sar lju­ger de of­ta om hur många de har le­gat med, så att kil­lar in­te ska se ner på dem. Men de är in­te med så bra kil­lar hel­ler. Per­son­li­gen bryr jag mig in­te. Jag blev av med oskul­den rätt sent och är sna­ra­re stolt över att jag har lyc­kats lig­ga med så många på ba­ra ett år. alice: Jag har ock­så sna­ra­re känt en stress över att jag mås­te lig­ga med fle­ra, sär­skilt som yng­re. Att man är tön­tig om man är oer­fa­ren. Men mitt um­gänge be­står av tje­jer som verk­li­gen pep­par varand­ra, så när nå­gon har fått lig­ga är det ba­ra ju­bel. Walk of sha­me har sna­ra­re va­rit walk of pri­de. Fred­ri­ka: Ja! Jag vet in­te vad jag har för sex­siff­ra läng­re, jag har in­te räk­nat på gans­ka många år. Jag är glad att jag har ta­git mig tid att ut­fors­ka vad jag gil­lar. Man hör ju and­ra tje­jer som slut­s­hej­mar och sä­ger att man är en upp­märk­sam­hets­sö­ka­re om sex­siff­ran är hög. Det be­hö­ver in­te alls ha med då­ligt själv­för­tro­en­de att gö­ra. var­för slut-shej­mar tje­jer and­ra tje­jer? alice: Det är sen gam­malt att det finns nå­gon slags idé om att kil­lar­na ska väl­ja bland tje­jer­na. Då ska­pas en kon­kur­rens och man bör­jar täv­la och jäm­fö­ra sig. Re­dan i typ sex­an av­görs vem som är den mest po­pu­lä­ra tje­jen i klas­sen. Det där ser man ock­så i an­nat, ex­em­pel­vis i fat-sha­ming tje­jer emel­lan. Jas­myn: Ja, man vill hö­ja upp sig själv. Det har att gö­ra med att man är osä­ker. Fred­ri­ka: Men ock­så för att vi speglas av det här sam­häl­let och hur det ser ut på­ver­kar oss. Där­e­mot har tje­jer bli­vit så myc­ket bätt­re på att pep­pa varand­ra, sär­skilt bland unga. var­i­från kom­mer den ne­ga­ti­va bil­den av sex­u­ellt ak­ti­va tje­jer? alice: Det kom­mer de­fi­ni­tivt från mass­me­dia och so­ci­a­la me­di­er, där män­ni­skor har lär sig att det är okej att kal­la folk för ho­ra. Kol­la ba­ra Za­ra lars­sons kom­men­tarsfält. I re­a­li­ty­se­ri­er som ”Pa­ra­di­se ho­tel” och ”Ex on the be­ach” fram­ställs tje­jer­na på ett helt an­nat sätt än kil­lar­na. Kil­lar­na där för­med­lar of­tast att tje­jer som har le­gat med många är na­sty. Men det har bli­vit bätt­re, sär­skilt i ”Pa­ra­di­se ho­tel”. Där fanns det en kil­le som he­ter smail som sa att tje­jer ock­så bor­de kal­las för kung­ar när de lig­ger runt. Istäl­let kal­las de för ho­ror me­dan kil­lar­na är ca­sa­no­vor. Fred­ri­ka: Det är rik­tigt vid­rigt. Jas­myn: Det är sämst, ef­tersom mer sex re­sul­te­rar i att tje­jer blir mer be­kvä­ma i sig själ­va. Men det är väl­digt ob­vious att kil­lar blir coo­la när de är med många tje­jer me­dan tje­jer ver­kar de­spe­ra­ta. Sam­ma sak gäl­ler om du dric­ker myc­ket, det är vär­re om du är tjej. Bil­den av att tje­jer ska hål­la sig till hem­met finns kvar. Pap­por kanske sä­ger till si­na sö­ner att man in­te ska va­ra med en tjej som är på ett visst sätt el­ler kom­men­te­rar nå­gon tjej med kor­ta klä­der. hur ha­de ni ve­lat ha det istäl­let? Fred­ri­ka: Det ul­ti­ma­ta vo­re om ing­en tänk­te på sex som en pre­sta­tion. Idag tyc­ker folk att man kan va­ra bra el­ler då­lig på sex. När du lig­ger med nå­gon som har le­gat med många, kom­mer ock­så vetska­pen om att du jäm­förs med många. Med det kom­mer en mas­sa press och kon­kur­rens. Det blir till en täv­ling, när det egent­li­gen hand­lar om ett mö­te mel­lan två el­ler fler per­so­ner. alice: Verk­li­gen. Det där ser man ju mas­sor i ame­ri­kans­ka kär­leks­fil­mer. De pra­tar all­tid om att folk är bra el­ler då­li­ga i säng­en. Då lär man sig au­to­ma­tiskt att sex är en pre­sta­tions­grej. Är ni be­kvä­ma med att vi­sa er kåt­het? Jas­myn: Nej, jag tar ald­rig förs­ta ste­get när det gäl­ler sex. Det är nog för att det är job­bigt att bli ra­tad. Jag pri­o­ri­te­rar ald­rig min egen njut­ning ut­an vill att kil­len ska kom­ma, an­nars kanske han tän­ker nå­got då­ligt om mig. Där­för vill jag in­te dis­tra­he­ra ho­nom på nå­got sätt. alice: Det be­ror jät­te­myc­ket på per­so­nen för mig. När jag ser att den and­re gil­lar att jag är tag­gad blir det lät­ta­re att vi­sa vad jag vill ha. Jag kom­mer ihåg ett melt­down jag ha­de när jag pre­cis ha­de träf­fat min nu­va­ran­de kil­le. Han var in­te pep­pad på att ha sex fastän jag var det. Man vill ald­rig va­ra den som vill mest, för då blir du sår­bar. Fred­ri­ka: Det är lät­ta­re att sig­na­le­ra vad man vill om den man lig­ger med ock­så gör det. Dock blir tje­jer upp­munt­ra­de att äg­na sig åt att pra­ta om käns­lor i hög­re grad än kil­lar. Så när kil­lar lig­ger har de of­tast svå­ra­re att ve­ta vad de vill, för de vet in­te vad som är kåt­het och vad som är and­ra käns­lor. Då kan de bli för­vir­ra­de och få svå­ra­re att va­ra tyd­li­ga. De kan få svårt att bli hår­da och man själv kan bli osä­ker. Det är bra att öva på att kom­mu­ni­ce­ra vad som fun­ge­rar för en. alice: Tje­jers sex­u­a­li­tet är så osyn­lig till skill­nad från kil­lars. Sam­ti­digt som tje­jer slut-shej­mas när de är med många. Det är sjukt olo­giskt. Som tjej för­vän­tas man all­tid va­ra la­gom, me­dan man är mer för­lå­tan­de mot kil­lar. vad kan den som blir slut-shej­mad gö­ra? Fred­ri­ka: Hit­ta vet­ti­ga män­ni­skor att pra­ta med, över in­ter­net el­ler vadsom­helst. Ta del av and­ra män­ni­skors lik­nan­de er­fa­ren­he­ter. om det ex­em­pel­vis är di­na tjej­kom­pi­sar som slut-shej­mar dig tyc­ker jag att du ska kon­fron­te­ra dem. Jas­myn: Jag hål­ler med. Men för­sök ha i åtan­ke att di­na kom­pi­sar för­mod­li­gen då in­te har kom­mit li­ka långt som du i de här tan­kar­na. Fort­sätt att spri­da kun­ska­pen så kom­mer de att för­stå så små­ning­om. och häng mer med tryg­ga män­ni­skor som är mer som du istäl­let. alice: Ja, har du mo­det tyc­ker jag att du ska vå­ga sä­ga ifrån. Sär­skilt om nå­gon sä­ger nå­got idi­o­tiskt om en tjej som lig­ger med många. Frå­ga vad som är äck­ligt med det och om den ha­de tyckt det var äck­ligt om det hand­la­de om en kil­le. För­mod­li­gen ha­de den in­te det. Fred­ri­ka: om man bör­jar slut-shej­ma sig själv kan det hjäl­pa att flyt­ta fo­kus från vad folk tän­ker om dig och istäl­let bör­ja lä­sa på om sex. Då in­ser du hur myc­ket kul du kan ha med det istäl­let. Sex är så myc­ket mer än nå­got som and­ra ska hål­la på och dö­ma dig för.

Walk of sha­me har sna­ra­re va­rit walk of pri­de. som tjej för­vän­tas man all­tid va­ra la­gom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.