M

Solo - - PÅ OMSLAGET -

otion kan skyd­da mot att in­sjuk­na i de­pres­sion, det har fors­ka­re sla­git fast om och om igen. I en av fle­ra sto­ra stu­di­er som gjorts i äm­net följ­de man 30 000 man­li­ga Har­vard­stu­den­ters psy­kis­ka häl­sa un­der 25 års tid. Sam­ban­det mel­lan fy­sisk ak­ti­vi­tet och god men­tal häl­sa var myc­ket tyd­li­ga. De som rör­de på sig måd­de bätt­re och drab­ba­des i mind­re ut­sträck­ning av de­pres­sio­ner.

Nu vet fors­kar­na ock­så att mo­tion och trä­ning in­te ba­ra kan skyd­da mot de­pres­sion. trä­ning kan fak­tiskt ock­så bo­ta de­pres­sion – och det fun­ge­rar li­ka bra som pil­ler!

– Det har vid stör­re forsk­nings­ge­nom­gång­ar vi­sat sig att mo­tion är li­ka bra som an­ti­de­pres­siv me­di­ci­ne­ring el­ler psy­ko­lo­gisk be­hand­ling vid mild till mått­lig de­pres­sion. Vid svå­ra­re de­pres­sions­till­stånd kan mo­tion in­te er­sät­ta me­di­cin, men det finns forsk­ning som vi­sar att när mo­tion läggs till kan me­di­cin­do­ser­na va­ra läg­re än ut­an mo­tion, be­rät­tar An­naca­rin Mag­nus­son, le­gi­ti­me­rad psy­ko­log med egen prak­tik i Stock­holm.

Men hur fun­kar det egent­li­gen? Hur kan li­te sim­pel jog­ging va­ra li­ka ef­fek­tivt som dy­ra me­di­ci­ner? Jo, trä­ning på­ver­kar hjär­nans neu­ro­trans­mit­to­rer, för­kla­rar An­naCa­rin. Neu­ro­trans­mit­to­rer­na hjäl­per sig­na­ler att gå fram i nerv­sy­nap­ser­na, det vill sä­ga i över­gång­en mel­lan två ner­vän­dar. om des­sa sig­na­ler in­te går fram kan du in­te kän­na gläd­je och väl­må­en­de. Do­pa­min, nora­d­re­na­lin och se­ro­to­nin är tre nyc­kel­spe­la­re, kän­da för att re­gle­ras po­si­tivt av mo­tion.

–Vad gäl­ler de­pres­sion vet vi att neu­ro­trans­mit­to­rer­na har en vik­tig funk­tion, och mo­der­na me­di­ci­ner byg­ger på att på­ver­ka just fria hal­ter av se­ro­to­nin och nora­d­re­na­lin i nerv­sy­nap­ser­na, för­kla­rar An­naCa­rin.

Mo­tion har allt­så en lik­nan­de bi­o­lo­gisk ef­fekt som me­di­ci­ner. Mi­nus al­la bi­verk­ning­ar. trä­ning har ock­så vi­sat sig ha en po­si­tiv ef­fekt vid neu­ro­in­flam­ma­tio­ner, och allt mer forsk­ning ta­lar mot att in­flam­ma­to­ris­ka pro­ces­ser spe­lar stor roll vid psy­kisk ohäl­sa.

– Dess­utom är trä­ning an­ti­de­pres­sivt om vi tit­tar på vad som hän­der med di­na be­te­en­den. of­ta le­der ju trä­ning­en till att du kom­mer ut, mö­ter män­ni­skor och är li­te so­ci­al, du känner dig mer kom­pe­tent och duk­tig. Allt det här är kom­po­nen­ter vi job­bar med i KBt-te­ra­pi­er mot de­pres­sion, för­kla­rar An­naCa­rin.

Så se till att det där pas­set blir av. Det är dock pre­cis det som kan va­ra så svårt, sär­skilt för en per­son som mår då­ligt. trots att vi vet att trä­ning­en får oss att må bätt­re kan det kän­nas otro­ligt trögt att kom­ma igång.

Läs vi­da­re för psy­ko­lo­gens bäs­ta tips på hur du får det gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.