F

Solo - - SEX KÄRLEK -

un­ge­rar det verk­li­gen att ha en KK-re­la­tion? Den frå­gan har vi ställt oss länge. I och med dej­ting­ap­par­nas ge­nom­slag me­nar många att det är lät­ta­re än nå­gon­sin att hitta nå­gon att lig­ga med. Det finns nu­me­ra fler att väl­ja mel­lan på spel­pla­nen, men har reg­ler­na änd­rats?

Fre­ja, 24, bör­ja­de dej­ta en kil­le som hon träf­fat via tin­der. Ef­ter två dej­ter slog det fort­fa­ran­de inga gnis­tor och Fre­ja för­stod att de för­mod­li­gen in­te skul­le ses igen. Ef­tersom hon fort­fa­ran­de var at­tra­he­rad av kil­len bad hon ho­nom att hö­ra av sig ef­ter att han ha­de va­rit ute den kväl­len, så de kun­de mö­tas upp och åka hem ihop.

– vi ha­de ju trev­ligt, så var­för in­te fort­sät­ta ses men på ett mer pas­san­de sätt? Jag är väl­digt glad att jag vå­ga­de fö­re­slå det, sä­ger hon.

Han nap­pa­de. De tog ett sista glas hem­ma hos ho­nom och låg.

– Det var bland det bäs­ta sex jag har haft. Bå­da viss­te var vi ha­de varand­ra, han kän­des trygg och jag kun­de va­ra helt av­slapp­nad. Det är ex­tremt värt att lig­ga med nå­gon som är snäll och in­kän­nan­de. Och sjukt het såklart!

De fort­sat­te att hö­ras någ­ra gång­er i må­na­den, på sam­ma pre­mis­ser.

– vi pla­ne­ra­de det någ­ra da­gar i för­väg och nå­gon gång släng­des det väl iväg ett sms när man var ute. Om nå­gon av oss dä­re­mot in­te ha­de sva­rat på fle­ra da­gar el­ler om ba­ra den ena ta­git initiativ skul­le det nog in­te ha fun­ge­rat. vi sågs alltid hem­ma och typ drack ett glas vin in­nan. Det var ald­rig stelt ut­an ba­ra kul. Sen ske­da­de vi he­la nät­ter­na, åt fru­kost ihop och kyss­tes hej­då på mor­go­nen. Var­för tror du att det fun­ge­ra­de så bra?

– Jag har van­ligt­vis rätt lätt att bli för­äls­kad i folk, men vi var verk­li­gen ing­en lyc­kad match. vi ha­de ingen­ting ge­men­samt. Jag tyck­te att han var trå­kig men snäll. Och nå­gon gång när det be­höv­des er­bjöd han sig att split­ta på kost­na­den för ett da­gen ef­ter-pil­ler. En per­fekt KK en­ligt mig.

Fre­ja och kil­len sågs i ett par må­na­der, men hon slu­ta­de träf­fa ho­nom när det blev se­ri­öst med en an­nan.

– Jag hör­de fak­tiskt av mig igen när det tog slut med den and­re, men då ha­de han bli­vit till­sam­mans med nå­gon. Det kän­des helt lugnt, jag är till och med glad för hen­nes skull. Jag tror in­te att det ha­de va­rit an­norlun­da om vi ha­de träf­fats för någ­ra år se­dan, in­nan dej­ting­ap­par­na. li­sa, 27, gick ock­så från dej­tan­de till KK-re­la­tion med en kil­le som hon träf­fa­de via tin­der. Hon för­stod snabbt att det in­te skul­le bli någon­ting se­ri­öst.

– Han sa ti­digt att han säl­lan pra­tar om käns­lor, så jag viss­te att han in­te var någon­ting för mig re­dan från bör­jan. Jag la det på en soft ni­vå, det blev väl­digt spon­tant när vi sågs. Men jag skul­le sna­ra­re kal­la det för mys­kom­pis istäl­let för KK, vi häng­de mer än vi låg. Drack öl, spe­la­de gi­tarr, tit­ta­de på film och så.

Ef­tersom Li­sa var över­ty­gad om att det ald­rig skul­le bli någon­ting mer mel­lan dem, var det lätt för hen­ne att hål­la det på kom­pis­pla­net.

– vi träf­fa­des i två må­na­der in­nan det rann ut i san­den. Han vil­le va­ra spon­tan och jag var mer pla­ne­ran­de, vil­ket jag in­te or­ka­de va­ra. Sen vil­le han in­te hel­ler gå in på vad han tyck­te om för sa­ker. Han var en per­son som över­hu­vud­ta­get in­te tänk­te på vad han vil­le och in­te. Det fun­ge­ra­de in­te. hur ha­de en op­ti­mal kk-re­la­tion sett ut?

– Det är när man vill sam­ma sak och re­spek­te­rar varand­ras käns­lor. var öp­pen från bör­jan och lägg kor­ten på bor­det, hur är du och hur vill du ha det? Om du in­te vet vad du vill kan du sä­ga det. Det är bätt­re att pra­ta istäl­let för att tes­ta sig fram när det gäl­ler den and­re, även om det känns som att ni bå­da är okej med si­tu­a­tio­nen. Sen ska man kän­na sig fri och av­slapp­nad.

Po­äng­en med en KK-re­la­tion är att ha bra sex, me­nar Li­sa. Där­för är är­lig­het med vad man vill ha i säng­en ock­så en god idé.

– Och att tes­ta sig! Det är sam­ma reg­ler som i en van­lig KK­re­la­tion.

Li­sa tror att det kan va­ra svårt att ha en liggre­la­tion med ett ex el­ler en kom­pis.

– Nå­gon som man helt sak­nar kopp­ling till är nog bäst. En be­kant kan ock­så gå bra. Det be­ror ju helt på vil­ken taj­ming man har. Om du egent­li­gen är su­gen på en re­la­tion el­ler är tra­sig så kom­mer det nog in­te att fun­ge­ra alls. Men är du sä­ker i dig själv och chill med li­vet skul­le det fun­ge­ra bätt­re för mig. Dä­re­mot kan allt hän­da, det finns inga ga­ran­ti­er för att man in­te ska bli kär. Pre­cis som det i en re­la­tion in­te finns ga­ran­ti­er för att man kom­mer va­ra kär. vil­ken stäm­pel ni än sät­ter är en re­la­tion alltid fly­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.