WHISKY

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

Whisky till­ver­kas idag i många de­lar av värl­den, ja­pansk whisky ex­em­pel­vis, visst lå­ter det kul? Men mest be­röm­da för dryc­ken är län­der­na USA, Ka­na­da, Ir­land och Skott­land. Ir­land och Skott­land slåss om vem som var först, och möj­li­gen var det Skott­land så ti­digt som på 1400-ta­let.

MÅNGA GIL­LAR skot­tar­nas Scotch där torv an­vänds i till­verk­nings­me­to­den. Det ger den en kärv och rö­kig smak till skill­nad från den ir­länds­ka.

Den rö­ki­ga sma­ken i en skotsk whisky läm­par sig in­te så bra i drin­kar dock. Kanske bäst en­sam med ett par is­bi­tar ”on the rocks”.

DEN IR­LÄNDS­KA whis­keyn är mil­da­re och fruk­ti­ga­re än den skots­ka. An­nars på­min­ner de om varand­ra. De ka­na­den­sis­ka och ame­ri­kans­ka

whis­ky­sor­ter­na läm­par sig of­tast bäst som drink­ba­ser. Men i Irish Cof­fee, värl­dens mest kän­da kaf­fed­rink, ska det gi­vet­vis va­ra ir­ländsk whis­key!

USA ÄR MEST be­römd för sin bour­bon ba­se­rad på majs. Den lag­ras, till skill­nad från al­la and­ra whis­ky­sor­ter, på helt nya men lätt brän­da fat som ger whiskyn sin va­nil­ja­rom.

Go­da drin­kar med bour­bon är Mint Ju­lep, Old Fashio­ned och Man­hat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.