Vad be­hövs i SKAFFERIET?

Här är de vik­ti­gas­te al­ko­hol­fria in­gre­di­en­ser­na!

Sommardinkar & Cocktails - - NEWS -

SOC­KER är ba­sen i soc­ker­lag, men in­går ibland i sin fas­ta form när man gör drin­kar. Då är det vik­tigt att soc­kerkri­stal­ler­na lö­ser sig så att det in­te blir ett knas­ter mel­lan tän­der­na när man dric­ker. Soc­ker lö­ser sig in­te helt i sprit så där­för får man lö­sa upp det i till ex­em­pel juice först.

Rå­soc­ker är den obe­hand­la­de rå­va­ran och kom­mer från soc­ker­rör el­ler soc­ker­be­tor. Oraf­fi­ne­rat soc­ker är brunt till fär­gen och har kryd­di­ga smakäm­nen för­u­tom det sö­ta. Kan med för­del an­vän­das som soc­ker­lag i tro­pis­ka drin­kar. Soc­ker­rö­rets råäm­ne kal­las ibland rör­soc­ker.

Vitt soc­ker raf­fi­ne­ras (re­nas) så att al­la skal­res­ter, och där­med al­la färg- och nä­rings­äm­nen för­svin­ner. Kvar blir en ren krit­vit pro­dukt med ne­u­tral söt smak. Flor­soc­ker är vitt soc­ker som fin­för­de­lats till ett pu­der.

Musco­va­do­soc­ker till­ver­kas på Mau­ri­ti­us, från soc­ker­rör. Väl­digt li­te raf­fi­ne­rat för att färg och smak ska be­va­ras. Mind­re ne­u­tral smak än fa­rin. Finns i två va­ri­an­ter: mörk med en ton av lak­rits och ljus med ton av ko­la. Gott i des­ser­ter, sär­skilt cho­klad.

Kan­di­soc­ker, även kal­lat ”bröst­soc­ker”, är gul­bru­na soc­kerkri­stal­ler av rör­soc­ker. An­vän­des som go­dis förr i ti­den och idag av bel­gis­ka öl­bryg­ga­re som jäst­nä­ring (ales och klos­teröl). Det Av­ger in­te nå­gon smak i pro­ces­sen men ölet blir star­ka­re än van­ligt öl (6–10 pro­cent). Blir fin, li­te ka­ra­mel­lig, soc­ker­lag till tro­pis­ka drin­kar.

Farin­soc­ker är brunt och en bland­ning av raf­fi­ne­ra­de soc­kerkri­stal­ler och mörk­brun rör­soc­ker­si­rap (rå­va­ran till van­ligt vitt soc­ker). Det är mer ne­utralt i sma­ken än musco­va­do­soc­ker men mind­re sött än vitt soc­ker. Po­pu­lärt i ex­em­pel­vis Irish Cof­fee. ROSE’S LIME CORDIAL är en sö­tad li­me­juice, och pas­sar bra om det står sötsur mix i ett re­cept. Man kan gö­ra egen lime cordial ge­nom att blan­da li­ka de­lar pres­sad li­mesaft och soc­ker­lag, al­ter­na­tivt mind­re del soc­ker.

SÖTSUR MIX är ett fär­dig­blan­dat sub­sti­tut för soc­ker­lag och ci­trus som an­vänds i många ba­rer. S&S-pul­ver, som du blan­dar ut med vat­ten, finns att kö­pa i till ex­em­pel spe­ci­al-af­fä­rer för es­sen­ser och vin­sat­ser. Blan­dar du of­ta drin­kar som krä­ver den­na kom­bi­na­tion, till ex­em­pel Mar­ga­ri­tor och col­lins­d­rin­kar, så kan du gö­ra egen mix med pro­por­tio­ner­na 3/5 pres­sad ci­tronsaft och 2/5 soc­ker­lag (se vi­da­re un­der ru­bri­ken Soc­ker­lag). Bland­ning­en hål­ler cir­ka två vec­kor i kyl­skåp. Lime cordial av ex­em­pel­vis mär­ket Rose’s är fär­dig fly­tan­de sötsur mix på flas­ka. KAFFE äls­kas över he­la värl­den och finns na­tur­ligt­vis även som drink (i hur många ver­sio­ner som helst, allt­i­från den ele­gan­ta French Cof­fee till ex­o­tis­ka Ja­mai­can Cof­fee). He­ta kaf­fed­rin­kar ser­ve­ras in­te i mug­gar ut­an i drink­glas, men vär­metå­li­ga så­da­na med hand­tag el­ler glas­fot att hål­la i.

ÄGGVITA an­vänds i vis­sa drin­kar där man vill att det ska skum­ma li­te ex­tra i gla­set ef­ter skak­ning­en, vil­ket är van­ligt i till ex­em­pel oli­ka va­ri­an­ter av sour- och fizzd­rin­kar. Det finns sär­skilt cock­tailskum –

Frot­hee – om man in­te vill an­vän­da rå äggvita på grund av sal­mo­nel­la­ris­ken.

Soc­ker­lag ing­å­ri­många drin­kar.Den­blan­dardu­lätt själv­ge­nom­att­kokaupp li­ka­de­lar­soc­ke­rochvat­ten ien­ka­strull.Soc­ker­lag­görs van­li­gen­på­vitt­soc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.