Släpp ta­get om bar­dis­ken .......................

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Var­ma, som­ri­ga kra­mar Eliq Ma­ra­nik

Här är tid­ning­en för dig som helst hål­ler dig till vin el­ler öl på kro­gen, el­ler som bru­kar väl­ja mel­lan säk­ra och väl­kän­da drin­kar när du står i ba­ren. Nu är det dock dags att upp­täc­ka den värld av cock­tails som fak­tiskt finns där­u­te – släpp ta­get om bar­dis­ken och be­ge dig ut i djung­eln av sma­ker, fär­ger, fruk­ter, bär och glas­ty­per.

Drin­kar­na pas­sar li­ka bra för det pri­va­ta hem­ma­par­tyt som vid mer for­mel­la bjud­ning­ar och fes­ter. Vi bju­der dig in­te ba­ra på en stor mängd lyx­i­ga drin­kar – allt­i­från de klas­sis­ka väl­kän­da till de li­te mer ovan­li­ga och spän­nan­de – ut­an ock­så en mängd ro­lig ku­ri­o­sa att för­gyl­la fes­ten med.

Kän­ner du fa­mil­jen Col­lins? Drin­kar är som per­so­ner. De har fa­mil­jer, ett för­flu­tet, och bär ibland på en in­tres­sant histo­ria. En del har kons­ti­ga namn, and­ra har gans­ka van­li­ga och helt lo­gis­ka namn. De har oli­ka egen­ska­per, varav du gil­lar vis­sa och and­ra in­te. Men du kom­mer att mär­ka, att ju mer du vet om drin­kar­na, desto ro­li­ga­re är det att bå­de blan­da och dric­ka dem. Vad be­ty­der egent­li­gen Mai Tai? Ska man verk­li­gen ska­ka Ja­mes Bonds Mar­ti­ni? Och vad är skill­na­den mel­lan rom och cachaça? Och den där He­ming­way, vad sa han egent­li­gen när han fick sma­ka på sin nya Daiqui­ri?

I DIN HAND har du allt du be­hö­ver ve­ta på ett kort­fat­tat och par­ty­vän­ligt sätt. Vi re­der ut be­grep­pen och för­kla­rar red­ska­pens funk­tio­ner.

Det finns nog li­ka många för­kla­ring­ar och skrö­nor om själ­va or­det ”cock­tails” upp­komst som det finns cock­tails. Och många är ro­li­ga, el­ler vad sägs om den gam­le skru­pel­lö­se bar­äga­ren som sam­la­de slat­tar i en kan­na som såg ut som en tupp, med pi­pen vid stjär­ten. In­ne­hål­let sål­de han se­dan på glas, ”fjä­der för fjä­der”, till ove­tan­de gäs­ter. En an­nan, be­tyd­ligt ge­ne­rö­sa­re, ba­rä­ga­re bjöd istäl­let si­na gäs­ter på Coq au vin (tupp i vin) och sat­te se­dan de färg­gran­na stjärt­fjäd­rar­na som de­ko­ra­tion i drin­kar­na. Yt­ter­li­ga­re en te­o­ri är att cock­tail skul­le ha va­rit ett kod­ord för att kom­ma in på för­buds­ti­dens lönn­kro­gar. Men cock­tail var ock­så en be­näm­ning på en häst av bland­ras – och att cock­tai­len är av blan­dad här­komst kan vi al­la enas om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.