Cock­tails ...............................................

Vack­ra, go­da och läs­kan­de. Var­för in­te ut­ma­na dig själv i som­mar? Låt rosévi­net och bubblet vi­la ett tag – lär dig blan­da COCK­TAILS!

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

Cock­tails är blan­da­de drin­kar som in­ne­hål­ler två el­ler fler in­gre­di­en­ser. Från bör­jan in­ne­bar det van­li­gen des­til­le­rad sprit i nå­gon form, kom­bi­ne­rad med soc­ker, vat­ten och nå­got bit­tert (jäm­för med drin­ken Old Fashio­ned!). Kon­cep­tet ut­veck­la­des se­na­re till att även om­fat­ta fruk­tjui­cer, so­da, mjölk, gräd­de och ör­ter och idag har ”cock­tail” bli­vit mer av ett sam­lings­namn på al­la sor­ters blan­da­de drin­kar, även om den äk­ta cock­tai­len är en short drink ser­ve­rad i ett högt glas på fot – cock­tail­gla­set. Därav nam­net på den­na bok, trots att ”cock­tails” ba­ra är en ka­te­go­ri drin­kar. Cock­tail el­ler short drink?

På näs­ta si­da bör­jar re­cep­ten. Cock­tails på hög fot, van­li­gen ett mar­ti­niglas, in­går i grup­pen Short drinks och skill­na­den är att öv­ri­ga short drinks of­tast ser­ve­ras i oli­ka ty­per av whis­kyglas med is. Ge­men­samt för al­la short drinks är dock att de är mer sprit­kon­cen­tre­ra­de än de så kal­la­de ”långa” drin­kar­na, Long drinks, och läm­par sig ut­märkt som ape­ri­ti­fer.

En cock­tail på hög fot ser­ve­ras ut­an is och kyl­ning­en är där­för ex­tra vik­tig, bå­de av gla­set och dryc­ken. Ef­ter att drin­ken hällts upp i ser­ve­rings­gla­set bör den dric­kas snabbt, me­dan den fort­fa­ran­de är kall. Fo­ten är till för att hål­la i, an­nars ris­ke­rar man att vär­ma in­ne­hål­let med han­den.

Till den­na grupp hör ock­så de fles­ta cham­pagned­rin­kar­na, som ju ock­så är ape­re­tifs – det vill sä­ga bör­jan på en god mid­dag och en fest­lig kväll!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.