Shots...................................................

Man hin­ner knappt kän­na sma­ken på tung­an, men det brän­ner desto mer he­la vägen ned! Många äls­kar det, and­ra tyc­ker att det är slö­se­ri med bå­de peng­ar och bra sprit.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

Vår ur­svens­ka snaps till sill och kräf­tor är en shot, så vi svens­kar är va­na vid tra­di­tio­nen och pre­cis som med den så är det en ro­lig och in­ten­siv sma­kupp­le­vel­se att sve­pa nå­got starkt, vid rätt till­fäl­le.

Man skil­jer på en shot och en shoo­ter. En shot be­står av en en­da spritsort och lik­nar vår svens­ka snaps. En shoo­ter är en mi­ni­cock­tail i shot­form och be­står van­li­gen av två el­ler fler spritsor­ter. Des­sa är of­ta skik­ta­de och kan va­ra en hel ve­ten­skap att få till, åt­minsto­ne vill bar­ten­dern få oss att tro så. Så här trol­lar du fram en tju­sigt skik­tad drink, som får di­na gäs­ter att kal­la dig the ” Wi­zard of oz”:

SKIKTNING:

Bör­ja med att häl­la in­gre­di­en­sen som står först i re­cep­tet i ett snaps­glas.

Häll se­dan näs­ta in­gre­di­ens för­sik­tigt över bak­si­dan på en te­sked, nä­ra glas­väg­gen, så att den läg­ger sig ovan­på den förs­ta. Gör se­dan det­sam­ma med den tred­je. Ord­ning­en är vik­tig, tyngst väts­ka i bot­ten, an­nars rin­ner de ige­nom varand­ra.

Shot el­ler shoo­ter? I Sve­ri­ge kal­lar vi of­tast al­li­hop för shots, oav­sett an­tal in­gre­di­en­ser. Skål!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.