Al­ko­hol­fria al­ter­na­tiv ...........................

Li­vet är en fest, och det finns all­tid ett till­fäl­le till fi­ran­de i gla­da vän­ners lag – även om man in­te all­tid vill el­ler kan dric­ka al­ko­hol.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

Idag kan man ska­pa de fles­ta drin­kar ut­an al­ko­hol tack va­re de mäng­der av syrups och arom­pro­duk­ter som dykt upp som sub­sti­tut för likörer. Så är man ute ef­ter den go­da sma­ken av en spe­ci­ell drink så är man i hamn.

Ka­la­set blir hel­ler in­te trå­ki­ga­re för den som spo­lar krö­ken. Det lär räc­ka att be­fin­na sig i sam­ma rum som be­ru­sa­de män­ni­skor för att man själv ska ”dras med” i den kol­lek­ti­va an­dan. Det är ve­ten­skap­ligt be­vi­sat att al­ko­hol så att sä­ga smit­tar av sig, att män­ni­skor be­ter sig mer på­ver­kat än de egent­li­gen druc­kit sig till. Vi män­ni­skor är flock­djur och föl­jer ström­men, har floc­ken kul och är be­ru­sa­de så har al­la kul – och kän­ner sig be­ru­sa­de. Vem som är vad vet ing­en.

Om du dric­ker al­ko­hol­fritt då och då (el­ler all­tid) kan du dess­utom gläd­ja dig åt yt­ter­li­ga­re två sa­ker: att du kom­mer bil­li­ga­re un­dan än de and­ra, och att du slip­per bak­smäl­lan näs­ta dag. Så fort­sätt att åka snål­skjuts du, på and­ras fyl­la. Va­re sig or­sa­ken är häl­sa, livs­stil el­ler en be­bis­mage så finns det ing­en an­led­ning att mis­sa allt det ro­li­ga! Här föl­jer någ­ra bå­de läck­ra och fest­li­ga så kal­la­de ”mock­tails*” för den som står över pro­mil­len men in­te par­tyt!

*av eng­els­kans ”mock” (låt­sas, nar­ras).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.