Pric­ken över i – gar­ne­ring­en .................

Myc­ket av gla­mou­ren kring cock­tails sit­ter i gar­ne­ring­en, och här kan du an­vän­da din egen fan­ta­si.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL -

Det finns inga fas­ta reg­ler, även om vis­sa drin­kar har bli­vit för­knip­pa­de med en viss ”kläd­sel”: En oliv i Dry Mar­ti­nin till ex­em­pel känns näs­tan som ett mås­te. Ett rött cock­tail­bär är för­stås väl­digt ef­fekt­fullt i drin­ken Man­hat­tan, vil­ket ger den en fe­mi­nin touch, och mat­char sä­kert läpp­stif­tet på den som vill gö­ra ett oför­glöm­ligt in­tryck. På ex­o­tis­ka drin­kar som Piña Co­la­da för­vän­tar man sig ett pa­ra­soll och gär­na någ­ra tyng­re fruk­ter på kan­ten som ana­nas el­ler till och med en bit ko­kosnöt.

SE­DAN FINNS DET drin­kar där man in­te vet om de­ko­re­ring­en är en sma­king­re­di­ens el­ler en ut­smyck­ning. Kanske bå­de och, som med myn­tan i en Mo­ji­to el­ler li­meklyf­tor­na i en Cai­pi­rin­ha.

Ibland kan själ­va gar­ne­ring­en ge upp­hov till en ny drink, el­ler i al­la fall en va­ri­ant: En bar­ten­der fick en be­ställ­ning på en Dry Mar­ti­ni, men ha­de slut på oli­ver. Han fun­de­ra­de en stund, och la se­dan i en sylt­lök istäl­let. Och så föd­des va­ri­an­ten Gib­son.

Gar­ne­ring kan va­ra nå­got som häng­er di­rekt på kan­ten, lig­ger i drin­ken el­ler är fast­satt till­sam­mans med and­ra fruk­ter, bär och skal på en pin­ne.

Vil­ken gar­ne­ring du väl­jer be­ror på vil­ken drink du tän­ker blan­da. Det van­li­gas­te är att de­ko­re­ra med nå­got som re­dan finns i drin­ken, men det är ing­et mås­te. Det är ro­ligt att de­ko­re­ra med bär och frukt, men var­ning för att drin­ken näs­tan blir en frukt­sal­lad till slut. Of­ta är den gam­la fra­sen ”less is mo­re” bra att gå ef­ter. Ett en­samt ro­sen­blad som fly­ter i ett klart mar­ti­niglas kan ge drin­ken en näs­tan ma­gisk fram­to­ning.

Glöm in­te att kö­pa rik­ligt med frukt. Mor­go­nen ef­ter gör du na­tur­ligt­vis upp­fris­kan­de smoot­hi­es-åter­stäl­la­re på fruk­ten som blev över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.