Short drinks .........................................

De ser­ve­ras of­tast i oli­ka sor­ters läg­re glas ut­an fot och är – i mot­sats till long drinks – till störs­ta de­len al­ko­hol­ba­se­ra­de.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

Short drinks ser­ve­ras of­ta med isku­ber, ”on the rocks”, el­ler med kros­sad is. Det van­li­gas­te gla­set är whis­ky­gla­set och det är ock­så det glas som de fles­ta vet vad det är. För en­kel­he­tens skull har vi där­för, med nå­got un­dan­tag, valt att skri­va whis­kyglas i re­cep­ten som ett all­mänt be­grepp. Vid till­red­ning av al­la short drinks ky­ler man in­ne­hål­let med en av två me­to­der: Man ska­kar el­ler rör, med is. Sha­ken or stir­red med and­ra ord. I re­cep­ten fram­går vil­ket.

En ape­ri­tif fö­re ma­ten är of­ta en short drink. Den går fort att dric­ka och be­står tra­di­tions­en­ligt av in­gre­di­en­ser som sti­mu­le­rar ap­ti­ten, ex­em­pel­vis whisky, vermouth el­ler Cam­pa­ri. Som al­ko­hol­fritt al­ter­na­tiv pas­sar frukt- och grön­saks-jui­cer ser­ve­ra­de i cock­tail­glas. Ef­ter ma­ten dricks gär­na en så kal­lad ”di­gestif ”, som of­ta har hög­re al­ko­hol­halt än ape­ri­ti­fen, för att un­der­lät­ta mat­smält­ning­en. Ex­em­pel­vis ett des­til­lat på frukt el­ler bär, men det är en an­nan histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.