Long drinks ..........................................

En long drink är en upp­fris­kan­de törs­t­släc­ka­re och den ul­ti­ma­ta be­ach­par­ty-drin­ken när det är varmt ute.

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL - Re­cept: ELIQ MA­RA­NIK Fo­to: STEFAN LINDSTRÖM

Long drinks ser­ve­ras i stör­re glas, men in­ne­hål­ler sam­ma sprit­mängd som cock­tails och short drinks: of­tast 4 el­ler 6 cl. Skill­na­den är att gla­set se­dan fylls upp med nå­got an­nat, van­li­gen juice el­ler kol­sy­rad dryck. Al­ko­hol­mäng­den blir allt­så mer ut­spädd, vil­ket är själ­va tan­ken med en long drink – den ska räc­ka länge ut­an att man blir allt­för be­ru­sad. Vil­ket in­te be­ty­der att man kan om­vand­la en short drink till en long drink ge­nom att häl­la i läsk hur som helst. Re­cep­ten är no­ga ut­for­ma­de så att de får sin spe­ci­el­la smak­ka­rak­tär som an­ting­en short el­ler long drink. En Dry Mar­ti­ni ut­blan­dad med frukt­so­da är in­te rik­tigt ”li­cen­sed to kill” …

Den hål­ler ky­lan bätt­re än en short drink – i långa drin­kar fylls van­ligt­vis he­la gla­set upp med is, in­te för att bar­ten­dern vill snå­la på läs­ken ut­an för att is­bi­tar­na på det sät­tet ky­ler varand­ra.

Värl­dens mest kän­da long drink är tro­li­gen Gin To­nic, el­ler ”GT” som många kort och gott kal­lar den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.