Red­ska­pen som gör det li­te enkla­re.........

Visst kan man kla­ra sig med vad kö­ket bju­der med li­te upp­fin­nings­ri­ke­dom, men här föl­jer en lis­ta med bas­red­skap som för­enklar din väg mot full­än­da­de drin­kar. Det är ju så myc­ket lät­ta­re och ro­li­ga­re att blan­da cock­tails om du har de rät­ta red­ska­pen re­dan

Sommardinkar & Cocktails - - INNEHÅLL -

SHAKERN är bar­ten­derns bäs­ta vän. Den bå­de blan­dar och ky­ler drin­king­re­di­en­ser­na på ett snabbt och ef­fek­tivt sätt. Shakern ska all­tid fyl­las till minst hälf­ten med is och ska­kas snabbt och kraf­tigt så att isen in­te hin­ner smäl­ta. Drin­ken är fär­digska­kad när sha­kerns me­tallut­si­da bör­jar im­ma re­jält. Det finns två sha­ker­va­ri­an­ter:

DEN TREDELADE SHAKERN är en­kel att an­vän­da. Den ser ut som en ter­mos och be­står av bä­ga­re, in­byggd sil och lock. Ef­ter skak­ning­en öpp­nar du ba­ra loc­ket och häl­ler upp drin­ken som från en flas­ka – den si­las au­to­ma­tiskt ge­nom den in­bygg­da si­len. BOSTONSHAKERN – proff­sens fa­vo­rit – be­står av två de­lar som över­lap­par varand­ra, där den und­re ibland är gjord av glas och den öv­re är gjord i me­tall. MÄTGLAS an­vänds för att no­ga mä­ta upp spritsor­ter­na, an­nars kanske drin­ken in­te kom­mer att sma­ka som det är tänkt. Man häl­ler spritsor­ter­na var för sig, in­te ovan­på varand­ra, i mät­gla­set. CITRUSPRESS är bra att skaf­fa sig. Med en li­ten press som hålls i han­den ut­vinns mer saft än om du pres­sar klyf­tan med fing­rar­na. Om du har för av­sikt att blan­da många drin­kar på en gång el­ler gö­ra di­na eg­na jui­cer, kanske du vill in­ve­ste­ra i en jui­ce­ma­skin. Välj då en som se­pa­re­rar juice och frukt­kött så du slip­per si­la jui­cen var­je gång.

BLENDER an­vän­der man för att kros­sa is, gö­ra frukt­puré­er och mixa sor­bet­drin­kar som till ex­em­pel en Fro­zen Mar­ga­ri­ta. En re­gel man kan gå ef­ter vid till­red­ning av en fro­zen cock­tail är att väts­kan pre­cis ska täc­ka isen i blen­dern för att re­sul­ta­tet ska få en bra kon­si­stens (bra kon­si­stens är för­stås en smak­sak, till­sätt isen li­te i ta­get och slu­ta när du är nöjd). Häll i väts­kor­na först så sko­nas kniv­bla­den. ZEST- OCH CICELERINGSJÄRN.

Zest är den fär­ga­de de­len av ci­trus­fruk­ters tjoc­ka skal. Med des­sa bå­da verk­tyg ”mejs­lar” du ut det go­da ska­let ut­an att den bes­ka vi­ta de­len föl­jer med. Ska­let kan an­vän­das bå­de som gar­ne­ring och smak­för­stär­ka­re.

BLANDGLAS el­ler RÖRGLAS an­vänds till drin­kar som in­te tål att ska­kas. Man rör bå­de för att blan­da och för att ky­la. Ned­kyl­ning­en i bland­gla­set är vik­tig när det gäl­ler drin­kar som in­te ser­ve­ras med is, vil­ket gäl­ler de fles­ta short drinks i cock­tail­glas på hög fot. MUDDLERN är en slags mor­tel­stöt i trä el­ler an­nat mju­ka­re ma­te­ri­al. Med muddlern mo­sar du frukt och kros­sar soc­ker, ör­ter el­ler krydd­blad di­rekt i drink- el­ler bland­gla­set. Muddlern sko­nar, till skill­nad från mor­tel­stö­ten, gla­set från att gå sön­der. BARSIL el­ler COCKTAILSIL an­vänds när du häl­ler upp en rörd el­ler ska­kad drink, så att isen in­te föl­jer med ner i gla­set. Den be­står av en per­fo­re­rad sil­plat­ta samt en av­tag­bar spi­ral som sam­lar upp skal och kär­nor. PIPKORK är möj­li­gen över­kurs, men för att kun­na häl­la upp sprit i ett jämnt flö­de så där lätt­vin­digt som bar­ten­ders gör – ut­an att det rin­ner längs flask­hal­sen el­ler ”klun­kas” ut i okon­trol­le­rad mängd – så kan man by­ta ut flas­kans kork el­ler kap­syl mot en pipkork. Det finns va­ri­an­ter med oli­ka has­tig­he­ter, och även kor­kar med dropp- el­ler mått­funk­tion. BARSKEDEN är lång­skaf­tad, cir­ka 25 cm, och an­vänds för att rö­ra drin­kar i ett blandglas. Barskeden når än­da ner i bot­ten på gla­set och vit­sen är in­te i förs­ta hand att blan­da in­gre­di­en­ser­na ut­an att flyt­ta runt isen så myc­ket som möj­ligt för att snabbt ky­la drin­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.