En re­sa ge­nom Brit­tis­ka im­pe­ri­et

Allt som är värt att ve­ta om jät­te­ri­ket där so­len ald­rig gick ner.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Allt som är värt att ve­ta om jät­te­ri­ket där so­len ald­rig gick ner.

Brit­tis­ka im­pe­ri­et bör­ja­de häv­da sig mot om­värl­den i slu­tet av Tu­dor-pe­ri­o­den, un­der Elisabet I:s re­ge­rings­tid. Med en drott­ning som upp­munt­ra­de upp­täckts­re­sor och han­del sök­te sig brit­ter­na i allt hög­re grad till län­der långt bor­ta. Ef­ter att ha be­seg­rat den be­röm­da spans­ka ar­ma­dan blev brit­ter­na ha­vets härs­ka­re och kun­de bör­ja byg­ga upp ett eget im­pe­ri­um.

Den kung­li­ga flot­tans styr­ka gjor­de att Eng­land kun­de ex­pan­de­ra or­dent­ligt, och på 1700-ta­let ha­de lan­det ko­lo­ni­er över he­la värl­den. De ter­ri­to­ri­el­la vins­ter­na gjor­de lan­det till värl­dens främs­ta han­dels­na­tion, och mo­no­po­let bi­drog till att stär­ka eko­no­min. Sam­ti­digt blev mi­litär­mak­ten en av värl­dens star­kas­te. Im­pe­ri­et väx­te och krymp­te väx­el­vis, men det be­höll sin star­ka ställ­ning un­der fle­ra hund­ra år.

Med im­pe­ri­et spreds den brit­tis­ka kul­tu­ren över he­la jor­den. Eng­els­ka språ­ket och många drag i re­li­gi­o­nen, eko­no­min, sam­hälls­li­vet och po­li­ti­ken togs upp av and­ra kul­tu­rer. När and­ra världs­kri­get tog slut var ko­lo­ni­al­mak­tens da­gar räk­na­de på många håll, och im­pe­ri­et bör­ja­de vack­la. Även om Brit­tis­ka im­pe­ri­et föll sam­man le­ver min­net av dess framgångar och miss­lyc­kan­den kvar, och det kom­mer det att gö­ra det i många år till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.