Ky­ros den sto­re: Per­si­ens stor­kung

Ky­ros var myc­ket mer än en hän­syns­lös er­öv­ra­re som grun­da­de det per­sis­ka ri­ket – han var en be­gå­vad och ori­gi­nell stats­man vars re­ge­ring fak­tiskt fun­ge­ra­de.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Möt den slu­ge härs­ka­ren som grun­da­de det per­sis­ka ri­ket.

Ky­ros den sto­re grun­da­de ett av an­ti­kens mest im­po­ne­ran­de väl­den, Per­sis­ka ri­ket, som va­ra­de i 200 år (550–330 f. Kr.), än­da tills Alexander den sto­re kros­sa­de det. Trots att ri­ket var så vik­tigt finns det re­la­tivt få odis­ku­tab­la fak­ta om Ky­ros er­öv­ring­ar. Fors­kar­na vas­kar fram vad de kan ur sa­gor, sprid­da kil­skrift­stav­lor, kor­ta, sub­jek­ti­va be­rät­tel­ser i Bi­belns Gam­la tes­ta­men­te och ur Ky­ros eg­na re­do­gö­rel­ser för att rätt­fär­di­ga si­na er­öv­ring­ar.

Fö­re Ky­ros tid var Tur­ki­et och res­ten av Mel­la­nöstern upp­de­la­de mel­lan tre oli­ka ri­ken: Ly­di­en, i väst­ra Tur­ki­et, Me­di­en, som sträck­te sig fram till da­gens Cen­tra­la­si­en, och Ba­by­lo­ni­en, som om­fat­ta­de Irak, Iran och Me­del­havs­kus­ten. Det gam­la as­sy­ris­ka ri­ket ha­de ny­li­gen de­lats upp mel­lan me­der­na och ba­by­lo­ni­er­na. Läng­ret ös­terut och norrut, i Asi­ens okän­da hjär­ta, fanns sky­ter­na (även kal­la­de sa­ka), no­ma­dis­ka ryt­ta­re som lev­de i en skugg­värld bort­om ci­vi­li­sa­tio­ner­nas ho­ri­sont.

Ky­ros hem­land Per­si­en ha­de grun­dats av hans för­fa­der Achai­me­nes när hans stam kom från in­re Asi­en 200 år ti­di­ga­re. Ky­ros, den sjun­de kung­en i aka­meni­der­nas dynasti, föd­des an­ting­en om­kring år 600 el­ler 575 f.Kr. – en skill­nad på 25 år som vi­sar hur otill­för­lit­li­ga käl­lor­na är. När Ky­ros var barn var Per­si­en en obe­tyd­lig lyd­stat un­der de när­be­släk­ta­de me­der­nas välde.

He­ro­do­tos, Gre­klands sto­re histo­ri­ker och re­se­när, skrev 100 år se­na­re om Ky­ros väg till mak­ten. Far­fa­dern Asty­a­ges, som var kung över me­der­na, dröm­de att en vin­ran­ka väx­te ut ur hans köns­or­gan. Präs­ter­na sa­de att det be­tyd­de att en av hans ätt­ling­ar skul­le stör­ta ho­nom. Hans dot­ter Man­da­ne var gra­vid. Kung­en sa­de åt en adels­man att dö­da bar­net. Den­ne över­lät upp­gif­ten åt en en­kel her­de, som in­te lyd­de ut­an upp­fost­ra­de bar­net som sitt eget. San­ning­en kom fram när bar­net lek­te kung så över­ty­gan­de att Asty­a­ges fick hö­ra ta­las om sa­ken. Han kän­de då igen sin dot­ter­son – Ky­ros.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.