Ma­os kul­tur­re­vo­lu­tion

På 1960-ta­let re­vol­te­ra­de mil­jon­tals ki­ne­sis­ka ung­do­mar. De trod­de att de räd­da­de värl­den, men de var ba­ra bric­kor i ett po­li­tiskt spel.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ord­fö­ran­de Ma­os slag­kraf­ti­ga ide­o­lo­gis­ka kam­panj.

Ia­pril 1968 såg män­ni­skor i den brit­tis­ka kron­ko­lo­nin Hong­kong att hund­ra­tals mys­tis­ka fö­re­mål drev in i ham­nen Victo­ria Har­bour. Först trod­de man att det var säc­kar som ha­de följt med flo­der­na från det ki­ne­sis­ka in­lan­det. När föremålen kom när­ma­re såg man att det in­te var säc­kar, ut­an någon­ting be­tyd­ligt kus­li­ga­re.

Ja­mes Lil­ley, som då var CIA­tjäns­te­man vid det ame­ri­kans­ka ge­ne­ral­kon­sul­ta­tet i Hong­kong, min­des: ”I en stad som het­te Wuz­hou som låg norrut ha­de det upp­stått in­ter­na stri­dig­he­ter och folk ha­de av­rät­tats av den si­da som vann. De­ras hän­der bak­bands, de sköts ihjäl och kas­ta­des i flo­den. Nu flöt krop­par­na ner till Hong­kong …”

Hems­ka ryk­ten om att lan­det be­fann sig i ka­os ha­de hörts från Ki­na i fle­ra må­na­der, och de upp­sväll­da li­ken i Victo­ria Har­bour be­kräf­ta­de al­las värs­ta far­hå­gor. Med stöd av den ki­ne­sis­ka ar­mén ha­de ung­doms­gäng, så kal­la­de röd­gar­dis­ter, dra­git ge­nom lan­det och tänt eld på sko­lor, för­stört kon­tors­bygg­na­der och at­tac­ke­rat – och ibland dö­dat – al­la som kom i de­ras väg. Det kom till och med rap­por­ter om kan­ni­ba­lism. I pro­vin­sen Gu­ang­xi i söd­ra Ki­na dö­da­des minst 137 per­so­ner som ko­ka­des och åts upp, som straff för brot­tet (verk­ligt el­ler in­bil­lat) att de var mot­stån­da­re till lan­dets en­vålds­härs­ka­re, ord­fö­ran­de Mao.

De unga, fa­na­tis­ka röd­gar­dis­ter­na ha­de ma­tats med Ma­os lä­ra än­da se­dan de var små. Vå­gen av ter­ror som nu drog fram över lan­det stäm­de en­ligt de­ras åsikt väl över­ens med pro­ces­sen som den sto­re le­da­ren kal­la­de kul­tur­re­vo­lu­tio­nen. De mis­s­tänk­te ald­rig att de ha­de bli­vit lu­ra­de och ba­ra var bric­kor i Ma­os plan för att räd­da sitt po­li­tis­ka an­se­en­de. Än mind­re för­stod de att han cy­niskt skul­le kros­sa dem när ti­den var mo­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.