Dö­den i forn­ti­da Egyp­ten

Här blomst­ra­de en stor ci­vi­li­sa­tion, men i lan­det på and­ra si­dan gra­ven an­såg egyp­ti­er­na att de­ras verk­li­ga liv bör­ja­de

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Skräm­man­de döds­ri­tu­a­ler hos an­ti­kens egyp­ti­er.

Un­der Ara­bis­ka ök­nens bränn­he­ta sand finns läm­ning­ar av en av värl­dens för­näms­ta civilisationer. Forn­ti­dens egyp­tis­ka ri­ken blomst­ra­de längs Ni­lens strän­der un­der det tred­je till det förs­ta år­hund­ra­det f.K., och de sträck­te sig så långt norrut som till da­gens Sy­ri­en och sö­derut än­da till Nu­bi­en i nor­ra Su­dan.

Des­sa folk lev­de ett rikt liv. Den bör­di­ga jor­den ska­pa­de ett jord­bruks­sam­häl­le där man ut­veck­la­de någ­ra av an­ti­kens mest avan­ce­ra­de od­lings­tek­ni­ker. De­ras bygg­pro­jekt sak­na­de mot­styc­ke och de för­änd­ra­de Egyp­tens ho­ri­sont­lin­je för all­tid med si­na väl­di­ga tem­pel och im­po­ne­ran­de py­ra­mi­der. De­ras ar­mé­er var oslag­ba­ra, na­tur­ve­ten­ska­pen var re­vo­lu­tio­ne­ran­de och den egyp­tis­ka kons­ten blev en fö­re­bild för re­näs­san­sens mäs­ta­re.

Men egyp­ti­er­na an­såg att li­vet ef­ter dö­den var det vik­ti­gas­te. De­ras tro på ett liv ef­ter det­ta var orubb­lig, men man kun­de in­te va­ra sä­ker på att kom­ma dit. Den dö­des an­de mås­te först ta sig fram ge­nom en far­lig un­der­jor­disk värld och käm­pa mot gu­dar, odjur och väk­ta­re tills den nåd­de Do­mens sal. Där skul­le den stäl­las in­för 42 gu­dom­li­ga do­ma­re och tving­as be­vi­sa att den var vär­dig ett liv ef­ter dö­den. Om an­den lyc­ka­des fort­sat­te den till en ce­re­mo­ni där hjär­tat väg­des. An­dens hjär­ta, som in­ne­höll upp­gif­ter om al­la dess go­da och on­da gär­ning­ar, väg­des med en fjä­der från gu­din­nan Ma’at som mot­vikt. Om hjär­tat var tyng­re kas­ta­des det till den kvinn­li­ga de­mo­nen Am­mut, som ha­de kro­ko­dil­hu­vud, och sjä­len stöt­tes in i mörk­ret. Om våg­skå­lar­na väg­de jämnt fick sjä­len fort­sät­ta till Vas­sens fält – en him­melsk pa­ral­lell till jor­de­li­vet.

Ef­tersom kam­pen ef­ter dö­den var så hård till­bring­a­de an­ti­kens egyp­ti­er si­na liv med att för­be­re­da sig för den­na. För­u­tom att de för­sök­te und­vi­ka att syn­da köp­te de grav­gå­vor, be­ställ­de kis­tor och bygg­de gra­var som of­ta kun­de va­ra ståt­li­ga­re än de­ras hem. Men sät­tet att för­be­re­da krop­pen för li­vet ef­ter dö­den har gjort att vi un­der myc­ket lång tid har va­rit fa­sci­ne­ra­de av hur forn­ti­dens egyp­ti­er såg på dö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.