10 otro­li­ga histo­ri­er om klass­re­sor

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Läs om hjäl­tar­na som bör­ja­de med ingen­ting.

Det är ing­en hem­ligt att de fles­ta pri­vi­le­gi­e­ra­de föds med tur. Många av värl­dens ri­kas­te män­ni­skor har hört till över­klas­sen, aris­to­kra­tin och kung­lig­he­ter­na. Där­för är det desto mer anmärkningsvärt att lä­sa om de tio män­ni­skor­na på vår lis­ta. De fles­ta av dem föd­des in­om un­der­klas­sen, de var bön­der, sla­var och brotts­ling­ar som mot al­la odds och sam­ti­dens för­do­mar lyc­ka­des bli fram­gångs­ri­ka.

In­spi­re­ran­de be­rät­tel­ser om män och kvin­nor som in­te lät sig hej­das av sitt enkla ur­sprung, ut­an blev ri­ka och be­röm­da trots allt.

Från bon­de­kej­sa­ren som grun­da­de en dynasti till tjäns­te­flic­kan som fång­a­de Ryss­lands främs­ta makt­ha­vares hjär­ta – des­sa män­ni­skor har in­te ba­ra lyc­kats bli be­röm­da, ut­an ock­så för­änd­rat värl­den på kup­pen.

Även om det gör allt lät­ta­re om man föds rik vi­sar des­sa histo­ri­er att al­la, oav­sett om­stän­dig­he­ter, kan nå top­pen och gö­ra avtryck i histo­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.